Download  Print this page

Suomi - Bosch PHO 2000 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2202-001.book Page 59 Tuesday, June 24, 2014 9:30 AM
Høvling med parallell-/vinkelanlegg (se bildene D–F)
Monter parallellanlegget 18 hhv. vinkelanlegget 22 med fes-
teskruen 21 på elektroverktøyet. Avhengig av bruken monte-
rer du falsedybdeanlegget 24 med festeskruen 25 på elektro-
verktøyet.
Løsne låsemutteren 20 og innstill ønsket falsebredde på ska-
laen 19. Trekk låsemutteren 20 fast igjen.
Innstill ønsket falsedybde tilsvarende med falsedybdeanleg-
get 24.
Utfør høvlingen flere ganger til ønsket falsedybde er nådd. Før
høvelen med sidetrykk.
Skråhøvling med vinkelanlegg
Innstill nødvendig skråvinkel
med vinkelinnstillingen 23
ved skråhøvling av falser og
flater.
Oppbevaringsdepot
I oppbevaringsrommet 7 kan en høvelkniv 14 som vist på bil-
det (bare PHO 2000) og en unbrakonøkkel 15 oppbevares.
For å ta ut innholdet i rommet trekker du rommet 7 helt ut av
høvelen.
15
14
7
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
 Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Sørg for at parkeringsskoen 26 går fritt og rengjør den med
jevne mellomrom.
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det-
te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstår fare for sikkerheten.
Bosch Power Tools
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål an-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
må gammelt elektroverktøy som ikke lenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
VAROITUS
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
Suomi | 59
1 619 P12 023 | (24.6.14)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch PHO 2000

This manual is also suitable for:

Pho 1500Weu