Download Table of Contents Print this page

Beschrijving Van De Functies - Makita 6934fd Instruction Manual

Cordless impact wrench
Hide thumbs Also See for 6934fd:

Advertisement

Table of Contents
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1.
Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2.
Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3.
Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
4.
Laad de nikkel-metaalhydride accu op telkens
wanneer u hem langer dan zes maanden niet
hebt gebruikt.

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap af te stellen of te controleren.
Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 1)
• Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te
installeren of te verwijderen.
• Om de accu te verwijderen, haalt u hem uit het gereed-
schap terwijl u de knoppen op beide zijden van de accu
indrukt.
• Om de accu erin te steken, past u de tong op de accu
in de groef in het gereedschapshuis, en vervolgens
schuift u de accu erin. Schuif de accu altijd zo ver
mogelijk erin totdat hij op zijn plaats vastklikt. Als u dit
niet goed doet, kan de accu per ongeluk uit het gereed-
schap vallen zodat u of anderen in de omgeving ver-
wondingen oplopen.
• Probeer nooit om de accu met geweld erin te duwen.
Als de accu er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat
u hem niet op de juiste wijze erin steekt.
Werking van de trekschakelaar (Fig. 2)
LET OP:
• Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet
u altijd controleren of de trekschakelaar goed werkt en
bij het loslaten naar de "OFF" positie terugkeert.
Om het gereedschap te starten, drukt u gewoon de trek-
schakelaar in. Hoe harder u de schakelaar indrukt, hoe
sneller het gereedschap draait. Laat de schakelaar los
om het gereedschap te stoppen.
Elektrische rem
Dit gereedschap is uitgerust met een elektrische rem. Als
het herhaaldelijk gebeurt dat het gereedschap na het los-
laten van de trekschakelaar niet direct stopt, moet u het
gereedschap laten nazien door een Makita servicecen-
trum.
Aanzetten van de voorlamp (Fig. 3)
LET OP:
• Kijk niet direct in het lamplicht of in de lichtbron.
Druk de trekschakelaar in om de lamp aan te zetten. De
lamp blijft branden zolang als de trekschakelaar wordt
ingedrukt.
OPMERKING:
• Gebruik een droge doek om vuil op de lamp eraf te
vegen. Pas op dat u geen krassen maakt op de lam-
plens, omdat de verlichtingssterkte daardoor kan ver-
minderen.
Werking van de omkeerschakelaar (Fig. 4)
Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het
veranderen van de draairichting. Druk de omkeerschake-
laar in vanaf zijde A voor rechtse draairichting, of vanaf
zijde B voor linkse draairichting.
Wanneer deze schakelaar in de neutrale stand staat, kan
de trekschakelaar niet worden ingedrukt.
LET OP:
• Controleer altijd de draairichting alvorens het gereed-
schap te starten.
• Verander de stand van de omkeerschakelaar alleen
nadat het gereedschap volledig tot stilstand is geko-
men. Als u de draairichting verandert terwijl het
gereedschap nog draait, kan het gereedschap bescha-
digd raken.
• Zet de omkeerschakelaar altijd in de neutrale stand
wanneer u het gereedschap niet gebruikt.
INEENZETTEN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan
het gereedschap uit te voeren.
Selecteren van de juiste sok
Gebruik altijd een sok van de juiste maat voor het vast-
draaien van bouten en moeren. Het gebruik van een sok
van de onjuiste maat zal een onnauwkeurig of onregel-
matig aantrekkoppel en/of beschadiging van de bout of
moer tot gevolg hebben.
Installeren of verwijderen van de sok (Fig. 5)
Belangrijk:
Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd alvorens de sok te installeren of te
verwijderen.
Verwijder de O-ring uit de groef in de sok en verwijder de
pen uit de sok. Schuif de sok over het draaistuk van het
gereedschap zodat het gat in de sok op één lijn komt met
het gat in het draaistuk. Steek de pen door het gat in de
sok en in het draaistuk. Breng de O-ring weer op zijn oor-
spronkelijke plaats in de groef aan, zodat de pen op zijn
plaats wordt gehouden. Om de sok te verwijderen, voert
u deze procedure in omgekeerde volgorde uit.
17

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents