Download Print this page

Advertisement

SÄKERHETSFÖRESKRIIFTER
SÄKERHETSFÖRESKRIIFTER
DEFINITIONER
Instruktioner klassifi ceras med följande symboler:
Denna symbol betecknar en
handling som är FÖRBJUDEN.
För att förhindra skada på person eller egendom måste följande instruktioner följas.
Felaktig användning orsakad av att skötselanvisningen inte följts kan leda till skador, nedan klassas deras allvar:
Varning
Fjärrkontroll
• Använd inte
uppladdningsbara batterier
(Ni-Cd) till fjärrkontrollen.
• Låt inte små barn leka med
fjärrkontrollen för att förhindra
att de av olyckshändelse
råkar svälja batterierna.
• Ta ur batterierna ur
fjärrkontrollen om
värmepumpen inte skall
användas under en längre tid.
• Nya batterier av samma
typ måste sättas i med rätt
polaritet för att förhindra dålig
funktion för fjärrkontrollen.
Strömförsörjning
• Dela inte samma vägguttag med annan
utrustning.
• Ändra inte på elkablar.
• Använd inte skarvkablar.
• Ta inte i värmepumpen med våta händer.
• Använd godkänd elkabel.
• Om elkabeln är skadad måste den bytas av
tillverkaren eller auktoriserad serviceverkstad
eller motsvarande behörig person för att
undvika skador.
• Denna utrustning måste vara jordad och
du rekommenderas starkt att installera den
med Jordfelsbrytare (ELCB, Earth Leakage
Circuit Breaker) eller Skyddsenhet för
Restström (RCD, Residual Current Device).
Annars kan den orsaka elstöt eller eldsvåda,
ifall fel uppstår på den.
• Vid nödfall eller onormala förhållanden
(lukten av bränt, etc), stäng av strömmen,
och vänd dig till en auktoriserad
återförsäljare för att få hjälp.
Utomhusdelen
• För inte in dina fi ngrar eller andra föremål
i enheten, eftersom roterande delar kan
orsaka personskada.
8
Denna symbol varnar för dödsfara eller allvarliga
skador.
• Du får inte på egen hand
installera, demontera eller
återinstallera värmepumpen;
felaktig installation kan
orsaka läckage, elstöt eller
brand. Anlita auktoriserad
återförsäljare eller specialist
för installationsarbetet.
• För inte in dina fi ngrar eller
andra föremål i enheten,
eftersom roterande delar kan
orsaka personskada.
• Reparera inte värmepumpen
själv.
Inomhusdel
Luftintag
Luftintag
Utblåsning
Utblåsning
Luftintag
Luftintag
Utblåsning
Utblåsning
Dessa symboler betecknar
handlingar som MÅSTE
FÖLJAS.
Denna symbol
varnar för
Försiktighet
personskada
eller skada på
egendom.
Inomhusdel
• Installera inte värmepumpen i
explosiv miljö.
• Tvätta inte värmepumpen med
vatten, bensol, thinner eller
skurpulver.
• Använd inte värmepumpen för
annat ändamål än den är avsedd
för.
• Använd inte brännbar utrustning
framför luftströmmen.
• Sitt inte direkt i luftriktningen under
längre tidsperioder vid kyldrift.
• Se till att dräneringsslangen är
korrekt ansluten. Annars kan
läckage uppstå.
• Vädra rummet regelbundet.
Strömförsörjning
• Slå ifrån strömmen innan rengöring
eller service.
• Slå ifrån strömmen om enheten inte
ska användas under en längre tid.
• Denna luftkonditionering har ett
inbyggt överspänningsskydd. Om
du emellertid vill vidta ytterligare
försiktighetsåtgärder för att skydda
luftkonditioneringen från att skadas
vid kraftiga åskoväder, bör du
överväga att koppla bort enheten
från strömförsörjningen. Vidrör inte
luftkonditioneringen under åskoväder,
du kan få en elstöt.
Utomhusdelen
• Sitt inte och ställ dig inte på enheten,
eftersom du då kan trilla och skada
dig.
• Rör inte den vassa
aluminiumfl änsen, eftersom vassa
delar kan orsaka personskada.
• Se till att dräneringsslangen är
korrekt ansluten. Annars kan
läckage uppstå.
• Efter lång tids användning, se till att
monteringskonsolen inte är skadad.

Advertisement

This manual also for:

Cu-ce9jke, Cs-ce12jke, Cu-ce12jke

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: