Download  Print this page

Oorzaken Voor Beschadigingen; Apparaat Gebruiken - Siemens ET375GU11E Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

de kookzone uit. Vlammen
voorzichtig met een deksel,
smoordeksel of iets dergelijks
verstikken.
Het apparaat wordt zeer heet,
Risico van bran d!
brandbaar materiaal kan vlam
vatten. Nooit brandbaar materiaal
(bijv. sprayflacons,
reinigingsmiddelen) onder het
apparaat of in de onmiddellijke
nabijheid ervan opslaan of
gebruiken. Nooit brandbare
voorwerpen op of in het apparaat
leggen.
Het apparaat wordt zeer heet,
Risico van bran d!
brandbaar materiaal kan vlam
vatten. Geen houtskool of
gelijksoortige brandstof in dit

apparaat gebruiken.

Risico van verbranding!
Tijdens het gebruik worden de
toegankelijke onderdelen heet. De
hete onderdelen nooit aanraken.
Zorg ervoor dat er geen kinderen
in de buurt zijn.
Neerdruppelend vet kan tijdens
Risico van verb randing!
het grillen kort opvlammen. Buig
niet over het apparaat. Houd een
veilige afstand aan.
De grill blijft nadat hij is
Risico van verb randing!
uitgeschakeld lange tijd heet. De
grill nadat hij is uitgeschakeld 30 -
45 minuten niet aanraken.
Risico van verb randing!
Bij een gesloten
apparaatafdekking onstaat een
opeenhoping van warmte. De
apparaatafdekking pas sluiten als
het apparaat is afgekoeld. Het
apparaat nooit met gesloten
apparaatafdekking inschakelen.
De apparaatafdekking niet
gebruiken om iets warm te
houden of erop te zetten.
Kans op een elektrische schok!
Ondeskundige reparaties zijn
gevaarlijk.Reparaties mogen
uitsluitend worden uitgevoerd
door technici die zijn geïnstrueerd
door de klantenservice.Is het
apparaat defect, haal dan de
stekker uit het stopcontact of
schakel de zekering in de
meterkast uit. Contact opnemen
met de klantenservice.
De kabelisolatie van hete
Kan s op een elektris che schok !
toestelonderdelen kan smelten.
Zorg ervoor dat er nooit
aansluitkabels van elektrische
toestellen in contact komen met
hete onderdelen van het apparaat.
Binnendringend vocht kan een
Kan s op een elektris che schok !!
schok veroorzaken. Geen
hogedrukreiniger of stoomreiniger
gebruiken.

Oorzaken voor beschadigingen

Attentie!
Beschadigingen van het apparaat door ongeschikte
toebehoren: Gebruik uitsluitend de voor dit apparaat
bestemde, originele toebehoren. Gebruik geen grillschalen of
aluminiumfolie. Hierdoor wordt het grillrooster beschadigd.
Wanneer er harde of puntige voorwerpen op de plaat of
afdekking van glaskeramiek vallen, kan er schade ontstaan.
31

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens ET375GU11E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: