Download  Print this page

Advertisement

nl

Veiligheidsaanwijzingen

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, neem deze altijd
in acht en bewaar deze goed! Als u dit apparaat aan iemand
anders geeft, lever dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.
Dit apparaat is bedoeld voor de verwerking van normale
huishoudelijke hoeveelheden in huishoudens of vergelijkbare,
niet-commerciële toepassingen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld
ook het gebruik in personeelskeukens van winkels, kantoren,
landbouw- en andere industriële bedrijven, alsmede het
gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke
accommodaties.
A Gevaar voor elektrische schokken!
Sluit het apparaat aan, en gebruik het conform de informatie op het
typeplaatje� Om gevaarlijke situaties te vermijden mogen reparaties
aan het apparaat alleen door onze servicedienst worden uitgevoerd�
Als het aansluitsnoer van deze machine beschadigd raakt, dient dit
te worden vervangen door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij
onze servicedienst�
Dit apparaat mag door kinderen van 8 jaar en ouder en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt
indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik
van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende
gevaren hebben begrepen� Kinderen onder de 8 moeten van het
apparaat en aansluitsnoer worden weggehouden en mogen het
apparaat niet bedienen� Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door
kinderen worden uitgevoerd, tenzij de kinderen 8 jaar of ouder zijn
en zij deze werkzaamheden onder toezicht uitvoeren�
Dompel het apparaat of aansluitsnoer nooit onder in water� Gebruik
het apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat
geen beschadigingen vertonen� Trek bij storingen direct de stekker
uit het stopcontact of schakel de netspanning uit�
95

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: