Download  Print this page

Observera: Läs Detta Innan Enheten Tas I Bruk - Yamaha PDX-31 Owner's Manual

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBSERVERA: LäS dEttA innAn EnhEtEn tAS i BRuk.
Läs noga denna bruksanvisning för att tillförsäkra bästa
möjliga prestanda. Förvara bruksanvisningen nära till hands för
framtida referens.
1
Installera enheten på en välventilerad, sval, torr och
ren plats - skyddade från direkt solljus, värmekällor,
vibrationer, damm, fukt och/eller köld. (Använd/förvara
inte enheten i en bil etc.)
2
Placera enheten på avstånd från andra elektriska apparater,
motorer och transformatorer för att undvika brummande
störljud.
3
Utsätt inte enheten för plötsliga temperaturväxlingar från
kallt till varmt och placera den inte heller i en miljö med
hög luftfuktighet (t.ex. i ett rum med en luftfuktare i) för
att undvika kondensation på insidan av enheten, vilket kan
orsaka elektriska stötar, brand, skada på enheten och/eller
kroppsskada.
4
Undvik att installera enheten på en plats där det finns risk
för att främmande föremål faller ner på enheten och/eller
där den kan utsättas för droppande eller skvättande vätska.
Placera INTE något av följande ovanpå enheten:
Andra komponenter, eftersom de kan orsaka skada
och/eller missfärgning på enhetens ytterhölje.
Brinnande föremål (t.ex. levande ljus), eftersom de kan
orsaka brand, skada på enheten och/eller kroppsskada.
Vätskefyllda behållare, eftersom de kan välta och
innehållet orsaka livsfarliga elektriska stötar och/eller
skada på enheten.
5
Täck inte över enheten med tidningspapper, dukar,
gardiner e.dyl., så att värmeavledningen blockeras. Om
temperaturen inuti enheten blir för hög kan det orsaka
brand, skada på enheten och/eller kroppsskada.
6
Använd inte enheten uppochnervänd. Den kan då
överhettas, så att den troligtvis skadas.
7
Utsätt inte omkopplare, knappar och/eller kablar för
hårdhänt hantering.
8
När du tar ur nätsladden ur vägguttaget, ta tag i kontakten;
dra inte i sladden.
9
Rengör inte enheten med hjälp av kemiska lösningsmedel,
eftersom det kan skada ytbehandlingen. Använd en ren,
torr trasa.
10
Endast den spänning som står angiven på enheten får
användas. Anslutning till en strömkälla med högre
spänning än den som anges är farligt och kan orsaka brand,
skada på enheten och/eller kroppsskada. Yamaha påtar sig
inget ansvar för skada orsakad av att enheten används med
en annan spänning än den som anges.
11
Försök inte själv modifiera eller laga enheten. Kontakta
en kvalificerad Yamaha-reparatör vid behov av reparation.
Höljet bör aldrig öppnas av någon anledning.
12
När du inte planerar att använda enheten på en tid (till
exempel när du åker på semester), ta ur nätsladden ur
vägguttaget.
13
Läs igenom avsnittet "FELSÖKNING" för att kontrollera
att inget vanligt manövreringsfel föreligger, innan slutsaten
att det är något fel på enheten dras.
14
Dra ur nätsladden ur vägguttaget innan du flyttar enheten.
15
Använd endast den nätadapter som levereras med enheten.
Användning av en annan nätadapter än den medföljande
kan orsaka brand eller skada på enheten.
16
Installera denna enhet nära vägguttaget och där du lätt
kommer åt nätsladden.
17
Koppla loss produkten från nätuttaget för att skydda den
vid åskväder och när den inte ska användas under en
längre tid. Produkten skyddas då från skador på grund av
blixtnerslag eller överspänning i elnätet.
18
Utsätt inte batterierna för kraftig värme från exempelvis
solljus, eld eller liknande. Följ regionala bestämmelser vid
kassering av förbrukade batterier.
Om den här enheten placeras för nära en teveapparat med
CRT-skärm (bildrör) finns det en risk för färgstörningar i
bilden. Om detta inträffar ska du flytta enheten längre bort
från TV:n.
VARNING
UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT
DÅ DETTA SKAPAR RISK FÖR BRAND ELLER
ELSTÖTAR.
Även om ingen iPhone eller iPod är ansluten till enheten
är denna inte bortkopplad från nätspänningen så länge den
är ansluten till vägguttaget. Enheten är konstruerad för att
förbruka en mycket liten mängd ström i detta tillstånd.
ObSeRVeRA
Felaktigt byte av batterier medför risk för explosion.
Byt endast ut batterierna mot batterier av samma eller
motsvarande typ.
VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma
batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av
apparattillverkaren.
Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.
AdVARSeL !
Lithiumbatteri-Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og
type. Levér dat brugte batteri tilbage til leberandøren.
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.
Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan
tyyppiin.
Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
i
Sv

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha PDX-31

  Related Manuals for Yamaha PDX-31