Download  Print this page

Advertisement


CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok
Olika testlägen
Knapp 1
Knapp 2
Knapp 3
Knapp 4
Knapp 5
Knapp 6
Knapp 7
Knapp 8
Knapp 9
Knapp *
Knapp 0
Knapp #
Reset
knapp på
baksidan
OBS! Återställningsfunktionen kan endast utföras i testläget!
Den gröna lysdioden blinkar och den röda lyser kon-
stant samt summer ljuder. Detta pågår tills dessa att
någon annan knapp trycks in.
Kontrollerar processorns minne. Vid felfritt ljuder be-
kräftelseton och vid fel ljuder felton. Återgår sedan till
testläget och den gröna lysdioden lyser.
Kontrollerar det icke-flyktiga minnet. Vid felfritt ljuder
bekräftelseton och vid fel ljuder felton. Återgår sedan till
testläget och den gröna lysdioden lyser.
Aktiverar solenoiden in och ut var 4:e sekund och status
för lägessensor visas på lysdioderna. Grön visar sluten
och röd visar bruten.
Ställer enheten i sparläge för att kunna mäta strömför-
brukningen. Återgår så snart någon knapp trycks in.
Visar endast status för lägessensor. Röd lysdiod (so-
lenoid inte aktiverad) och grön lydsdiod LED (solenoid
aktiverad).
Ställer enheten i olåst läge och visar status på läges-
sensor enligt ovan.
Visar status på ingången för lågt batteri. Låg nivå visas
med röd lysdiod och om nivån är OK visas grön lysdiod.
Gör ingenting utom piper och tänder röd lysdiod.
Gör ingenting utom piper och tänder röd lysdiod
Gör ingenting utom piper och tänder röd lysdiod
Lämnar testläget och en bekräftelseton hörs, och sparar
alla data i det icke-flyktiga minnet.
Genom att hålla inne knappen i 2 sekunder återställs
Codoor's minne till fabriksinställningar:
Ingen programmeringkod vald.
Inga koder programmerade.
Summer på.
Uppställningsfunktion tillåten.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: