Download Print this page

Polski - Kenwood BL330 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
U¯ywaj miksera do sporzådzania
zup, sosów, napojów, pasztetów,
majonezu, sosów do sa¢atek it.
M¢ynka (jeÿli przewidziany) u¯ywaj
do mielenia przypraw zio¢owych,
orzechów i kawy ziarnistej.
dla w¢asnego
bezpieczeæstwa
Przed miksowaniem trzeba dać
ostygnąć płynom do temperatury
pokojowej.
Wy¢åcz i wyjmij wtyczkë z gniazdka
sieciowego:
● ●
przed zak¢adaniem lub
zdejmowaniem narzëdzi
● ●
po u¯yciu
przed czyszczeniem
● ●
Nie wk¢adaj råk ani narzëdzi
kuchennych do dzbanka, gdy jest
on za¢o¯ony na korpusie z
silnikiem.
Nie dotykaj ostrych brzeszczotów.
Nigdy nie u¯ywaj uszkodzonego
urzådzenia. Oddaj go do
sprawdzenia lub naprawy - patrz
punkt "obsługa i ochrona
konsumenta".
Nigdy nie u¯ywaj narzëdzi nie
zatwierdzonych przez Kenwooda.
Nigdy nie zostawiaj w¢åczonego
urzådzenia bez opieki.
Gdy zdejmujesz mikser lub m¢ynek
z korpusu z silnikiem:
poczekaj, a¯ ostrza zatrzymajå
● ●
sië ca¢kowicie,
nie odkrëç nieumyÿlnie dzbanka
● ●
lub s¢oika z zespo¢u ostrzy.
Rada życzliwego - nigdy nie
mieszaj zamrożonych składników,
które stworzyły jednolitą masę
podczas zamarzania, rozkrusz tę
masę przez włożeniem do
pojemnika.
Stosowanie blendera w sposób
niezgodny z przeznaczeniem może
grozić wypadkiem.

Polski

Niniejsze urządzenie nie powinno
być używane przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych,
umysłowych lub o zaburzonych
zmysłach, jak również przez osoby
niedoświadczone i nie znające się
na urządzeniu, dopóki nie zostaną
one przeszkolone na temat zasad
eksploatacji tego urządzenia lub nie
będą nadzorowane przez osobę
odpowiadającą za ich
bezpieczeństwo.
Należy sprawować kontrolę nad
dziećmi, żeby nie bawiły się
urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Firma Kenwood nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
niewłaściwego korzystania z
urządzenia lub nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji.
przed w¢o¯eniem wtyczki do
gniazdka
Upewnij sië, ¯e napiëcie sieci jest
takie same, co podane pod spodem
urzådzenia.
Niniejsze urządzenie jest zgodne z
dyrektywą 2004/108/WE dotyczącą
kompatybilności
elektromagnetycznej oraz z
rozporządzeniem WE nr 1935/2004
z dnia 24 października 2004 r.
dotyczącym materiałów
przeznaczonych do kontaktu z
żywnością.
przed u¯yciem po raz pierwszy
1 Usuæ wszystkie materia¢y
opakowania.
2 Umyj czëÿci - patrz punkt
"czyszczenie".
54

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl335 series