Download Print this page

Ïesky - Kenwood BL330 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením
Mixér pou¥ívejte k p¡ípravê
polévek, omáïek, nápojº, pa•tik,
majonéz, zálivek, atd. Mlƒnek
(pokud je dodán) pou¥ívejte k mletí
ko¡ení, o¡echº a kávovƒch zrn.
bezpeïnostní opat¡ení
Tekutiny by před mixováním měly
být zchlazeny na pokojovou teplotu.
P¡ístroj vypínejte a odpojujte od
zásuvky:
p¡ed montá¥í nebo demontá¥í
● ●
dílº
● ●
po pou¥ití
● ●
p¡ed ïi•têním
Pokud je mixér umístên na
pohonné jednotce, nevkládejte do
nêj ruce ani nástroje.
Nedotƒkejte se ostrƒch no¥º.
Nikdy nepou¥ívejte po•kozenƒ
p¡ístroj. Nechejte jej zkontrolovat
nebo opravit: viz "servis a údržba".
Nikdy nepou¥ívejte neschválená
p¡ídavná za¡ízení.
P¡ístroj nikdy nenechávejte bez
dozoru.
P¡i snímání mixéru nebo mlƒnku
s pohonné jednotky:
poïkejte, dokud se no¥e zcela
● ●
nezastaví
● ●
dbejte, abyste náhodou
neod•roubovali d¥bán nebo
nádobku od no¥ové jednotky
Příprava ovocných mléčných
koktailů – nikdy nemixujte
zmražené ingredience, které
vytvořily pevnou hmotu, musíte je
před přidáním do nádoby rozbít na
kousky.
Při nesprávném používání mixéru
může dojít ke zranění.
Ïesky
Toto příslušenství by neměly
používat osoby (včetně dětí) trpící
fyzickými, smyslovými či
psychickými poruchami ani osoby
bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí
používat, musí být pod dozorem
osoby odpovědné za jejich
bezpečnost nebo je tato osoba
musí poučit o bezpečném
používání příslušenství.
Dohlédněte, aby si děti s přístrojem
nehrály.
Toto zařízení je určeno pouze pro
domácí použití. Společnost
Kenwood vylučuje veškerou
odpovědnost v případě, že zařízení
bylo nesprávně používáno nebo
pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
P¡ed p¡ipojením
P¡esvêdïte se, ¥e va•e elektrická
zásuvka odpovídá zásuvce
uvedené na spodní stranê p¡ístroje.
Tento spotřebič splňuje směrnici EC
2004/108/EC o elektromagnetické
kompatibilitě a směrnici EC č.
1935/2004 ze dne 27/10/2004 o
materiálech určených pro kontakt s
potravinami.
P¡ed prvním pou¥itím
1 P¡ístroj zcela zbavte obalu
2 Omyjte jednotlivé díly: viz
key
Mixér
víïko plnicího hrdla
víko
d¥bán
têsnêní
no¥ová jednotka
pohonná jednotka
prostor pro napájecí kabel
Mlƒnek (pokud se dodává)
no¥ová jednotka
têsnêní
nádobka
víko s vƒsypkou
46
ïi•têní".
"

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl335 series