Download Print this page

Norsk - Kenwood BL330 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bruk hurtigmikseren til supper,
sauser, drikker, paté (postei),
majones, dressing osv. Bruk
multikvernen (hvis den følger med) til
å male urter eller kaffebønner og til
hakking av nøtter.
Sikkerhetshensyn
Væsker må avkjøles til
romtemperatur før miksing.
Slå av strømmen og ta støpselet ut
av kontakten:
før du setter på eller tar av deler
● ●
etter bruk
● ●
før rengjøring
● ●
Ikke stikk hånden eller kjøkkentøy
ned i mikseglasset mens det er står
på motordelen.
Ikke berør de skarpe knivene.
Hvis de er tegn til skade på
maskinen, skal den ikke brukes. Få
den kontrollert og reparert, se
"service og kundetjeneste".
Bruk aldri tilbehør som ikke er
godkjent av produsenten.
Ikke gå fra maskinen mens den er i
bruk.
Før du tar hurtigmikseren eller
multikvernen av motordelen:
vent til kniven slutter helt å rotere,
● ●
ikke skru mikseglasset, koppen
● ●
og knivenheten fra hverandre ved
et uhell.
Smoothie-oppskrifter – ikke bland
frosne ingredienser som har stivnet
til en klump i fryseren, bryt den opp
før den tilsettes mikserglasset.
Feil bruk av blenderen kan føre til
skader.
Apparatet er ikke ment brukt av
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.

Norsk

Brett ut framsiden med illustrasjoner
36
Barn må ha tilsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen
Før du setter i støpselet
Forsikre deg om at nettspenningen
stemmer overens med det som står
på undersiden av apparatet.
Dette apparatet er i samsvar med
EU-direktiv 2004/108/EU om
elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer som skal
brukes i kontakt med mat.
Før du tar hurtigmikseren i
bruk for første gang
1 Fjern all emballasje.
2 Vask delene, se under "Rengjøring".
deler
hurtigmikser
påfyllingslokk
lokk
mikserglass
tetningsring
knivenhet
motordel
plass til ledning
multikvern (hvis den følger med)
knivenhet
tetningsring
kopp/glass
strølokk
Bruk av hurtigmikseren
1 Sørg for at tetningsringen er lagt
ordentlig på plass på toppen av
knivenheten.
2 Skru mikserglasset på foten.
3 Fyll ingrediensene i mikserglasset.
4 Sett i påfyllingslokket og drei det på
plass.
5 Skru lokket på mikserglasset slik at
taggen er over håndtaket. (For å
skru lokket av, skyv på taggen
.)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl335 series