Download Print this page

Dansk - Kenwood BL330 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Anvend blenderen til at lave suppe,
sauce, drinks, postej, paté,
mayonnaise, dressing mv. Benyt
kværnen (hvis leveret) til at male
krydderurter, nødder og kaffebønner.
sikkerhed
Væsker bør lades afkøle til
stuetemperatur, før de blendes.
Sluk og tag stikket ud af
stikkontakten:
inden dele sættes på eller tages af
● ●
efter brug
● ●
før rengøring.
● ●
Kom aldrig hænder og redskaber
ned i blenderen, når den sidder på
motorenheden.
Rør ikke ved de skarpe knive.
Anvend aldrig en beskadiget
maskine. Få den efterset eller
repareret: se 'service og kundepleje'.
Brug kun det medfølgende tilbehør.
Gå aldrig fra maskinen.
Når blenderen eller kværnen fjernes
fra motorenheden:
● ●
vent til knivene er standset helt
● ●
skru ikke blenderens eller
kværnens glas af knivenheden
ved en fejltagelse.
Opskrifter på smoothies – Blend
aldrig frosne ingredienser som har
formet sig til en solid masse ved
frysning. En sådan klump skal
knuses, før den tilføres glasset.
Misbrug af din blender kan føre til
skader.
Dette apparat er ikke tilsigtet brug af
personer (inklusiv børn) med
reducerede fysiske, sansemæssige
eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kendskab, undtagen hvis
de er blevet vejledt eller givet
instrukser i brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at
de ikke leger med apparatet.

Dansk

Fold forsiden med illustrationerne ud.
29
Anvend kun apparatet til
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig ikke erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
inden stikket sættes i
stikkontakten
Sørg for, at el-forsyningens
spænding er den samme som den,
der er vist på bunden af maskinen.
Denne anordning er i
overensstemmelse med EC-
direktivet 2004/108/EC om
elektromagnetisk forligelighed og
EU-regulativ nr.1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer, der
tilsigtes at få kontakt med fødevarer.
før første anvendelse
1 Fjern alt indpakningsmaterialet.
2 Vask delene: se 'rengøring'.
oversigt
blender
midterprop
låg
blenderglas
tætningsring
knivenhed
motorenhed
ledningsopbevaring
kværn (hvis leveret)
knivenhed
tætningsring
glas
strølåg
sådan anvender du
blenderen
1 Sæt tætningsringen i knivenheden.
2 Skrue blenderglasset på
knivenheden.
3 Kom ingredienserne ned i
blenderglasset.
4 Sæt midterproppen i låget og vend.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl335 series