Download  Print this page

Beschrijving Van De Functies - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Het gevaar van blootstelling hangt af van hoe
vaak u dit soort werk uitvoert. Om blootstelling
aan deze chemicaliën tot een minimum te beper-
ken, dient u in een goed geventileerde omgeving
te werken en gebruik te maken van goedge-
keurde veiligheidsapparatuur zoals stofmaskers
die speciaal ontworpen zijn voor het filtreren van
microscopische deeltjes.
34. Zorg altijd dat het zaagblad scherp en schoon is
om het voortgebrachte geluid tot een minimum
te beperken.
35. De gebruiker dient volledig vertrouwd te zijn met
het gebruik, de afstelling en de bediening van
het gereedschap.
36. Gebruik juist aangescherpte zaagbladen. Neem
altijd de maximale snelheid, die op het zaagblad
is aangeduid, in acht.
37. Probeer niet om afgezaagde stukken of andere
delen van het werkstuk uit het zaaggebied te ver-
wijderen terwijl het gereedschap nog draait en
de zaagkop niet in de uitgangspositie staat.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
INSTALLEREN
Op een werktafel monteren
Bij de verzending uit de fabriek is het handvat door mid-
del van de aanslagpen in de omlaagpositie vergrendeld.
Ontgrendel de aanslagpen door het handvat ietwat
omlaag te drukken en aan de aanslagpen te trekken.
(Fig. 1)
Dit gereedschap dient op een effen en stabiel oppervlak
te worden gemonteerd door gebruik te maken van de
boutgaten in de voet van het gereedschap. Hierdoor
wordt voorkomen dat het gereedschap omkantelt en
mogelijk verwondingen veroorzaakt. (Fig. 2)
Draai de stelbout naar rechts of naar links totdat deze
met het vloeroppervlak in contact komt om het gereed-
schap stabiel te houden. (Fig. 3)

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en zijn stekker uit het stopcontact is verwijderd alvo-
rens de functies op het gereedschap te controleren of
af te stellen.
Beschermkap (Fig. 4 en 5)
Wanneer het handvat omlaag wordt gebracht, gaat
beschermkap A automatisch omhoog. Beschermkap B
gaat omhoog wanneer deze het werkstuk raakt. De
beschermkappen zijn veerbelast zodat deze naar hun
oorspronkelijke posities terugkeren wanneer het zagen is
voltooid en het handvat omhoog wordt gebracht. ZET DE
BESCHERMKAP NOOIT VAST EN VERWIJDER NOOIT
DE BESCHERMKAP OF DE VEER DIE ERAAN IS
BEVESTIGD.
Voor uw persoonlijke veiligheid dienen de beschermkap-
pen altijd in goede staat te worden gehouden. Elke onre-
gelmatigheid in de werking van de beschermkap dient
onmiddellijk te worden gerepareerd. Controleer of de
veer goed werkt zodat de beschermkap goed terugkeert.
GEBRUIK HET GEREEDSCHAP NOOIT WANNEER DE
BESCHERMKAP
OF
DEFECT, OF VERWIJDERD ZIJN. DIT IS NAMELIJK
BIJZONDER GEVAARLIJK EN KAN ERNSTIGE VER-
WONDINGEN VEROORZAKEN.
Als de transparante beschermkap vuil is of met zaagsel
is bedekt zodat het zaagblad niet meer goed zichtbaar is,
verwijder dan de stekker uit het stopcontact en maak de
beschermkap met een bevochtigde doek goed schoon.
Gebruik voor het reinigen van de plastic beschermkap
nooit oplosmiddelen of benzinehoudende schoonmaak-
middelen.
Als de beschermkap erg vuil is zodat het zaagblad moei-
lijk te zien is, gebruik dan de bijgeleverde dopsleutel om
de zeskante bout van de middenkap los te draaien. Draai
de zeskante bout linksom los en breng de beschermkap
en de middenkap omhoog. In deze positie kan de
beschermkap
grondiger
schoongemaakt. Voer deze procedure in de omgekeerde
volgorde uit en draai de bout weer vast nadat het
schoonmaken is voltooid. Verwijder de veer van de
beschermkap niet. Wanneer de beschermkap door
ouderdom of blootstelling aan ultraviolet-licht verkleurd is
geraakt, neem dan contact op met een Makita service-
centrum
voor
een
BESCHERMKAP NOOIT VASTZETTEN OF VERWIJDE-
REN.
Afstellen van de zaagsnedeplaten (Fig. 6 en 7)
Om scheuren op de uitlaatkant van een snede tot een
minimum te beperken, is dit gereedschap voorzien van
zaagsnedeplaten in de draaitafel. De zaagsnedeplaten
zijn in de fabriek zodanig afgesteld dat het zaagblad niet
met de zaagsnedeplaten in aanraking komt. Stel de
zaagsnedeplaten als volgt af alvorens de zaag in gebruik
te nemen:
Trek eerst de stekker uit het stopcontact. Draai alle
schroeven (2 aan de linkerzijde en 2 aan de rechterzijde)
waarmee de zaagsnedeplaten zijn vastgemaakt los. Trek
de schroeven weer aan in zulke mate dat de zaagsnede-
platen nog gemakkelijk met de hand kunnen worden
bewogen. Breng het handvat volledig omlaag en druk de
aanslagpen naar binnen om het handvat in de omlaagpo-
sitie te vergrendelen. Draai de twee klemschroeven
waarmee de sledestangen zijn vastgemaakt los. Trek de
slede helemaal naar u toe. Stel de positie van de
zaagsnedeplaten af zodat deze net in aanraking komen
met de zijkanten van de zaagbladtanden. Trek de voorste
schroeven aan (niet te hard aantrekken). Duw de slede
zo ver mogelijk naar de geleider en stel de positie van de
zaagsnedeplaten zodanig af dat deze net in aanraking
komen met de zijkanten van de zaagbladtanden. Trek de
achterste schroeven aan (niet te hard aantrekken).
Nadat de zaagsnedeplaten zijn afgesteld, ontgrendelt u
de aanslagpen en brengt u het handvat omhoog. Trek
vervolgens alle schroeven stevig aan.
LET OP:
• Stel de zaagsnedeplaten altijd op de bovenstaande
manier af telkens voordat of nadat u de schuine hoek
wijzigt.
DE
VEER
BESCHADIGD,
en
gemakkelijker
worden
nieuwe
beschermkap.
DE
55

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l