Download  Print this page

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften - Siemens HX725.20N Instruction Manual

Free standing cooker.
Hide thumbs

Advertisement

: Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed
en veilig bedienen. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om
door te geven aan een volgende eigenaar.
Dit voorschrift geldt alleen wanneer het
symbool van het betreffende land op het
apparaat staat aangegeven. Is dit niet het
geval, raadpleeg dan de
installatiehandleiding. Hierin staan de
vereiste instructies om het apparaat zo om
te bouwen dat het voldoet aan de
annsluitingseisen van het betreffende land.
Apparaatcategorie: Categorie 1
Controleer het apparaat na het uitpakken.
Niet aansluiten in geval van
transportschade.
Alleen een daartoe bevoegd vakman mag
het apparaat aansluiten en het
omschakelen naar een ander type gas. De
installatie van het toestel (elektrische en
gasaansluiting) dient volgens de
gebruiksaanwijzing en de
montagehandleiding te worden uitgevoerd.
Een verkeerde aansluiting en onjuiste
instellingen kunnen leiden tot ernstige
ongelukken en schade aan het toestel. De
fabrikant van het apparaat is niet
aansprakelijk voor dergelijke schade. De
garantie van het apparaat komt te vervallen.
Opgelet:Dit apparaat is alleen bestemd
voor kookdoeleinden. Het mag niet
anderszins, bijvoorbeeld voor de
verwarming van de ruimte, worden gebruikt.
Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op
hoogten van maximaal 2.000 meter boven
zeeniveau.
Opgelet:Het gebruik van een gasfornuis
zorgt voor warmte en vochtvorming in de
opstellingsruimte. Let vooral als het
apparaat in werking is, op een goede
ventilatie van de ruimte waarin het staat: de
natuurlijke ventilatie-openingen open
houden of een mechanische ventilatie-
inrichting (bijv. een afzuigkap) installeren.
Bij een intensief en langdurig gebruik van
het apparaat kan extra ventilatie nodig
worden, bijv. door het openen van een
raam of extra ventilatie bijv. door de
afzuigkap op een hoger vermogen te
zetten.
Dit apparaat is niet geschikt voor het
gebruik met een externe wekker of
afstandsbediening.
Maak voor de bescherming van kinderen
geen gebruik van ongeschikte
beveiligingsvoorzieningen of tralies. Dit kan
leiden tot ongevallen.
Dit toestel kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
vermogens of personen die gebrek aan
kennis of ervaring hebben, wanneer zij
onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of
geleerd hebben het op een veilige manier
te gebruiken en zich bewust zijn van de
risico's die het gebruik van het toestel met
zich meebrengt.
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud van het
toestel mogen niet worden uitgevoerd door
kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en
onder toezicht staan.
Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan
8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of
de aansluitkabel.
Toebehoren altijd op de juiste manier in de
binnenruimte plaatsen. Zie beschrijving
toebehoren in de gebruiksaanwijzing.
Risico van brand!
Wanneer de apparaatdeur geopend wordt,
ontstaat er een luchtstroom. Het
bakpapier kan dan de
verwarmingselementen raken en vlam
vatten. Tijdens het voorverwarmen mag er
nooit bakpapier los op de toebehoren
liggen. Verzwaar het bakpapier altijd met
een vorm. Bakpapier alleen op het
benodigde oppervlak leggen. Het
bakpapier mag niet uitsteken over de
toebehoren.
Brandbare voorwerpen die in de
Risico van brand!
binnenruimte worden bewaard kunnen
vlam vatten. Geen brandbare voorwerpen
in de binnenruimte bewaren. Nooit de
deur openen wanneer er sprake is van
rookontwikkeling in het toestel. Schakel
het toestel uit en haal de stekker uit het
stopcontact of schakel de zekering in de
meterkast uit. Gastoevoer afsluiten.
Risico van brand!
31

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: