Download  Print this page

ความปลอดภั ย - Philips CED1500BT User Manual

Hide thumbs

Advertisement

1
ความปลอดภั ย
อ า นและทำ า ความเข า ใจคำ า แนะนำ า ทั ้ ง หมดก อ นที ่ ค ุ ณ จะเริ ่ ม ใช อ ุ ป กรณ
กรณี ท ี ่ ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ ้ น จากความผิ ด พลาดในการปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำ า
แนะนำ า การรั บ ประกั น จะไม ม ี ผ ลใช ง าน
การใช อ ุ ป กรณ ค วบคุ ม ปรั บ แต ง หรื อ อุ ป กรณ ก ารทำ า งานอื ่ น ๆ
ที ่ ม ี ข ั ้ น ตอนนอกเหนื อ จากที ่ ก ล า วไว อาจทำ า ให เ กิ ด การนำ า ความ
ร อ นที ่ เ ป น อั น ตรายหรื อ การทำ า งานอื ่ น ๆ ที ่ ไ ม ป ลอดภั ย
อุ ป กรณ น ี ้ ไ ด ร ั บ การออกแบบให ใ ช ง านร ว มกั บ กราวด ข ั ้ ว ลบ
(สายดิ น ) ขนาด 12V DC เท า นั ้ น
เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย งในการเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ จ ราจร ห า มดู ว ิ ด ี โ อขณะ
ขั บ รถ
เพื ่ อ ความปลอดภั ย ในการขั บ ขี ่ ปรั บ ระดั บ เสี ย งให อ ย  ใ นระดั บ ที ่
ปลอดภั ย และไม ด ั ง จนเกิ น ไป
ฟ ว ส ท ี ่ ไ ม เ หมาะสมอาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ เกิ ด เพลิ ง
ไหม ไ ด เมื ่ อ คุ ณ จำ า เป น ต อ งเปลี ่ ย นฟ ว ส ให ป รึ ก ษาผ  เ ชี ่ ย วชาญ
ใช อ ุ ป กรณ ย ึ ด ที ่ เ ตรี ย มไว ใ ห เ ท า นั ้ น เพื ่ อ การติ ด ตั ้ ง ที ่ แ น น หนา
และปลอดภั ย
เพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งการลั ด วงจร ห า มปล อ ยให อ ุ ป กรณ
รี โ มทคอนโทรล หรื อ แบตเตอรี ่ ส ำ า หรั บ รี โ มทคอนโทรลเป ย ก
ฝนหรื อ น 
ไม ค วรให ม ี น   หยดหรื อ น  สาดใส ต ั ว เครื ่ อ ง
อย า วางสิ ่ ง ของที ่ อ าจก อ ให เ กิ ด อั น ตรายไว บ นเครื ่ อ ง (เช น วั ต ถุ ท ี ่
บรรจุ ข องเหลว เที ย นที ่ จ ุ ด ไฟ)
ห า มใส ว ั ต ถุ ใ ดๆ ลงในช อ งระบายอากาศหรื อ ช อ งอื ่ น ๆ บนอุ
ปกรณ
ห า มวางวั ต ถุ ใ ดๆ นอกจากแผ น ลงในถาด/ช อ งเสี ย บแผ น
เพื ่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห ไ ด ร ั บ รั ง สี เ ลเซอร ไม ค วรแยกชิ ้ น ส ว นของอุ
ปกรณ
ความเสี ่ ย งต อ ความเสี ย หายของจอภาพ! ห า มกด ถู หรื อ
กระแทกจอภาพด ว ยวั ต ถุ ใ ดๆ
ห า มใช ส ารตั ว ทำ า ละลาย เช น เบนซิ น ทิ น เนอร สารทำ า ความ
สะอาด หรื อ สเปรย ฉ ี ด ทำ า ความส ะอาดแบบป อ งกั น ไฟฟ า สถิ ต
สำ า หรั บ แผ น ซี ด ี
ทำ า ความสะอาดอุ ป กรณ ด  ว ยผ า ที ่ น   ม และช  ม น  หมาดๆ
ห า มใช ส ารอื ่ น ๆ เช น แอลกอฮอล สารเคมี หรื อ น  ยาทำ า ความ
สะอาดในครั ว เรื อ นกั บ อุ ป กรณ
ความเสี ่ ย งต อ การกลื น แบตเตอรี ่ แ บบเหรี ย ญ!
ผลิ ต ภั ณ ฑ / รี โ มทคอนโทรลอาจใช แ บตเตอรี ่ แ บบเหรี ย ญ/
กระดุ ม ซึ ่ ง สามารถกลื น เข า ปากได โปรดเก็ บ แบตเตอรี ่
ให พ  น มื อ เด็ ก ตลอดเวลา หากกลื น เข า ไป แบตเตอรี ่ อ าจ
ทำ า ให เ กิ ด การบาดเจ็ บ รุ น แรงหรื อ เสี ย ชี ว ิ ต ได อาจเกิ ด
การไหม ภ ายในอย า งร า ยแรงภายในสองชั ่ ว โมงเมื ่ อ มี ก าร
กลื น แบตเตอรี ่
TH
56
หากคุ ณ สงสั ย ว า ได ก ลื น แบตเตอรี ่ เ ข า ไปหรื อ อย  ใ นส ว น
ใดๆ ของร า งกาย โปรดไปพบแพทย โ ดยทั น ที
เมื ่ อ เปลี ่ ย นแบตเตอรี ่ โปรดเก็ บ แบตเตอรี ่ ใ หม แ ละที ่
ใช แ ล ว ทั ้ ง หมดให พ  น มื อ เด็ ก ตรวจสอบให แ น ใ จว า ช อ ง
ใส แ บตเตอรี ่ ป  ด สนิ ท หลั ง จากที ่ ค ุ ณ เปลี ่ ย นแบตเตอรี ่
หากช อ งใส แ บตเตอรี ่ ไ ม ส ามารถป ด ได ส นิ ท ให ห ยุ ด
ใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เก็ บ ให พ  น มื อ เด็ ก และติ ด ต อ ผ  ผ ลิ ต

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips CED1500BT

   Related Manuals for Philips CED1500BT

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: