Download Table of Contents Print this page

Technische Gegevens; Aanvullende Veiligheidsvoorschriften - Makita HM1202 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for HM1202:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
1
Boorvet
2
Beitelschacht
3
Kap van gereedschapshouder
4
Beitel
5
Verstelring
6
Zijhandgreep (hulphandgreep)
7
Kan 360° vertikaal worden
versteld en in elke gewenste
positie worden vastgezet
8
Kan in acht verschillende
posities voorwaarts en
achterwaarts in horizontale
richting worden vastgezet

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Slagen per minuut ....................................................................... 1 900
Totale lengte ................................................................................ 578 mm
Netto gewicht ............................................................................... 9,3 kg
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Stroomvoorziening
De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de
naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. De machine is dubbel-geïsoleerd vol-
gens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopkontakt worden aangesloten.
Voor openbare laagspanningsverdeelsystemen van
tussen 220 V en 250 V
Schakelbedieningen van elektrische toestellen veroorza-
ken spanningsschommelingen. De bediening van dit
gereedschap onder ongunstige lichtnetomstandigheden
kan een nadelige invloed hebben op de bediening van
andere apparatuur. Het kan worden aangenomen dat er
geen negatieve effecten zullen zijn wanneer de netimpe-
dantie gelijk is aan of minder is dan 0,46 Ohm.
Het stopcontact dat voor dit gereedschap wordt gebruikt,
moet beveiligd zijn door een zekering of een stroomon-
derbreker met trage afschakelkarakteristieken.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
18
Verklaring van algemene gegevens
9
Klemmoer
10 Losdraaien
11 Vastdraaien
12 Voet van zijhandgreep
13 Schakelhendel
14 AAN
15 UIT
16 Regelknop
17 Spanning-INGESCHAKELD
controlelampje (groen)
18 Slijtage-contolelampje (rood)
19 Schroevendraaier
20 Achterdeksel
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
21 Schroeven
22 Koolborsteldop
23 Schroeven
24 Handgreep
25 Dopsleutel
26 Carterdeksel
27 Hamersmeervet
HM1202
Houd het gereedschap bij de geïsoleerde greep
vast wanneer u slijpt op plaatsen waar het
gereedschap met verborgen elektrische bedra-
ding of zijn eigen netsnoer in aanraking kan
komen. Door contact met een onder spanning
staande draad zullen ook de niet-geïsoleerde
metalen delen van het gereedschap onder span-
ning komen te staan, zodat de gebruiker een
elektrische schok kan krijgen.
Draag oorbeschermers wanneer u het gereed-
schap voor langere tijd doorlopend gebruikt.
Langdurige blootstelling aan sterk lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.
Draag een hard hoofddeksel (veiligheidshelm),
een veiligheidsbril en/of gezichtsbescherming.
Het is ook zeer aan te bevelen een stofmasker en
dikke handschoenen te dragen.
Controleer of de boor goed vastgezet is alvorens
met uw werk te beginnen.
Tijdens normale bediening brengt dit gereed-
schap trillingen voort. De schroeven kunnen
daarom gemakkelijk loskomen, met een defect of
ongeluk als mogelijk gevolg.
Laat het gereedschap enkele minuten onbelast
warmdraaien wanneer het koud weer is of wan-
neer het gereedschap langere tijd niet werd
gebruikt. Hierdoor zal het smeermiddel vloeibaar
worden. Hameren is moeilijk indien het gereed-
schap niet goed warmgedraaid is.
Zorg ervoor dat u altijd stevige steun voor de
voeten hebt. Controleer of er zich niemand bene-
den u bevindt wanneer u het gereedschap op
een hoge plaats gaat gebruiken.
HM1202C
950 – 1 900
578 mm
9,3 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hm1202c

Table of Contents