Download  Print this page

Advertisement

Stereo ligzda
BRĪDINĀJUMS
Elektriskās strāvas trieciena risks!
Pieslēdziet audio ievadi tikai tādai ierīcei, kas
X
X
atbilst IEC 60065 standartam (IEC normatīvs
audio, video un citām elektroniskajām ierīcēm).
Uzlādes laikā neizmantojiet stereo ligzdu ar
X
X
ierīcēm, kas pievienotas elektrotīklam.
Nospiediet
X
X
3 sekundes, lai ieslēgtu miniTek.
Lai savienotu miniTek ar audio ierīci, izmantojiet
X
X
komplektācijā iekļautos vadus un adapterus.
Nospiediet
X
X
tabulu "Audio avota maiņa" nodaļā "Pamatfunkcijas").
Nospiežot
tiek meklēts savienojums ar citiem audio avotiem.
94
un turiet to nospiestu aptuveni
, lai mainītu audio programmu (skatiet
, kad miniTek nav savienots ar audio ierīci,

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: