Download Print this page

Första Användningen - Honeywell BH-860E User Instructions

Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
sÄkerHets-anvisningar
1. A pparaten får bara användas för att fukta rumsluft. Felaktigt
användande kan innebära risker och skador för vilka tillverkaren
inte kan ställas till svars.
2. O m luftfuktaren eller dess strömkabel har skadats under
transport (t.ex. på grund av hårda stötar) bör du inte under
några omständigheter sätta igång den. Den måste kontrolleras
av en auktorise-rad servicetekniker.
3. D enna apparat är inte avsedd för användning av personer
(inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller
mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap,
såvida de inte har fått tillsyn eller handledning i hur
man använder apparaten av en säkerhetsansvarig bland
personalen. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte
leker med apparaten.
4. O m elsladden skadas, måste den bytas ut av tillverkaren eller
dess serviceleverantör eller liknande kvalificerad person för
att undvika fara.
5. H andha aldrig apparaten eller dra ut kontakten med våta
händer.
6. L uftfuktaren får endast ställas på en jämn och torr yta som inte
påverkas av vatten.
7. J ämför data på märkplåten med de på strömkällan - de måste
vara identiska.
8. Fyll luftfuktaren enbart med svalt, färskt kranvatten.
9. H a aldrig apparaten igång när tanken är tom.
10. H äll inte doftämnen eller andra tillsatser i vattnet.
11. A nvänd inte apparaten utan avkalkningsfilter eller om filtret
har förbrukats. Byt ut avkalkningsfiltret med högst 5 månaders
intervall.
12. D ra alltid ur kontakten innan du rengör luftfuktaren.
13. S e till att inget vatten kommer in i apparaten när rengör
den. När du tömmer apparaten på vatten ska du se till
att vattnet inte kommer in i utblåsningshålet överst på
finfördelningskammaren
. Om vatten kommer in i hålet kan
15
apparaten skadas. Töm vattnet genom den sida som är längst
från finfördelningskammarens utblåsnings-hål. Doppa aldrig
apparaten i vatten och lägg den inte heller i diskmaskinen.
14. O m luftfuktaren under en längre tid har stått oanvänd bör du
skölja vattentanken och finfördelningskammaren noggrant
innan du fyller på vatten.
15. O m luftfuktaren arbetar på ett felaktigt sätt bör du genast
stänga av den. Den måste kontrolleras av en auktoriserad
servicetekniker.
16. R eparationer får bara utföras av auktoriserade
serviceverkstäder.
komponenter
Luftfilter
1
Filterklaff
2
Finfördelningsmunstycke
3
Tanklock
4
Vattentank
5
Avkalkningsfilter
6
PÅ/AV-knapp
7
Kontinuerligt arbete
8
LCD-display
9
Indikatorlampa "fyll på vatten"
10
Minusknapp (lägre fuktighet)
11
Plusknapp (högre fuktighet)
12
Nattsparläge
13
Finfördelningskammarens lucka
14
Finfördelningskammare
Finfördelningskammare
15
fÖrsta anvÄndningen
Innan du använder luftfuktaren för första gången bör du observera
följande:
1. T a bort allt förpackningsmaterial från den (inklusive skyddet på
avkalkningsfiltret).
2. K ontrollera hårdhetsgraden på vattnet du använder med
testremsorna som medföljer. Instruktioner finns på sidan 56.
 
fÖrkLaring av manÖverpaneLen
1. eLektronisk Hygrostat
för kontinuerlig justering av önskad fuktighetsgrad. Du ställer
enkelt in optimal fuktighet (mellan 40 och 60%). Tryck samtidigt på
knapparna
och
, varefter aktuell fuktighetsgrad blinkar på
11
12
LCD-displayen efter några sekunder. Nu kan du med knapp
ställa in önskad fuktighetsgrad. Efter några sekunder kommer
12
din inställda fuktighetsgrad att försvinna, och displayen övergår till
att visa rummets aktuella fuktighetsgrad.
2. indikator fÖr vattennivÅ
Om den röda signallampan
tänds betyder det oftast att vatten
10
måste fyllas på i tanken eller att finfördelningskammaren innehåller
för mycket vatten, som då måste skummas av.
Om signallampan lyser med fast sken trots att vattennivån är rätt
betyder det att något fel har uppstått. I så fall måste apparaten tas
till närmaste serviceställe.
. nattsparLÄge
Luftfuktaren har en knapp med vilken du kan ställa in ett
nattsparläge. Det minskar ljudnivån genom att fläkt-hastigheten
och fuktighetsgraden minskas. Du ställer in nattsparläget genom
att trycka på knappen
. På LCD-displayen kommer en liten
13
måne att visas. Om du trycker på knappen
en gång till kommer
13
apparaten att gå ur nattsparläget, och den lilla månen försvinner
från displayen.
. kontinuerLig
Trycker du på knappen
ställer du om luftfuktaren till
8
kontinuerlig drift. Det innebär att apparaten arbetar utan
hygrostatkontroll tills vattentanken är tom. På LCD-displayen
kommer en cirkel att visas. Trycker du åter på knappen
kommer
8
apparaten att ställas tillbaka till hygrostatkontrolläget, och cirkeln
försvinner från displayen.
. Önskad fuktigHetsgrad
När du har uppnått önskad fuktighetsgrad kan du långsamt minska
inställningen för fuktighetsgrad (hygrostat) tills den elektroniska
ångproduktionen stängs av. Symbolen för önskad fuktighetsgrad
visas på displayen och indikerar att önskad fuktighetsgrad har
uppnåtts. Den elektroniska hygrostaten kommer automatiskt att
återuppta ångproduktionen när fuktighetsgraden underskrider
inställningen. Denna "PÅ/AV"-inställning pågår så länge
luftfuktaren är igång.
anvÄndning
1. P lacera luftfuktaren på en jämn och torr yta som inte påverkas
av vatten. Se till att ventilerna
vid luftfiltren har utrymme
1
för att kunna suga in luft. Finfördelningsmunstycket
kunna blåsa ut i fria luften och får inte riktas mot saker eller ytor
i dess omedelbara närhet.
eller
11
2. T a bort tanklocket
och fyll vattentanken
4
svalt kranvatten.
3. V IKTIGT: Överfyll inte tanken då det kan skada apparaten.
Fyll inte tanken ovanför märket "max." på mätskalan. Om
mätskala saknas på tanken ser du till att vattennivån är
minst 1 cm från kanten på tanken.
4. I nnan du monterar det medföljande avkalkningsfiltret
tankens hals tar du bort skyddet. Sätt avkalk-ningsfiltret på
tankens hals, rätta in det efter skenan på tankens insida och
tryck nedåt till det tar stopp. När filtret nu är under vattenytan
trycker du ner knappen på filterventilen så att luften bubb-lar
bort. Gör detta varje gång du byter filter. Vi re-kommenderar
också att du trycker ner knappen på filterventilen en gång i
veckan för att förbättra filtrets funktion.
5. S ätt tillbaka tanklocket
på vattentanken
4
6. M ontera finfördelningsmunstycket
och vrid det åt önskat
3
håll.
7. A nslut enhetens strömkabel till en strömkälla.
8. S täll in fuktighetskontrollen till önskat värde för konti-nuerlig
justering av önskad fuktighetsgrad. Du ställer enkelt in
optimal fuktighetsgrad (mellan 40 och 60%). Tryck samtidigt
på knapparna
och
, varefter aktuell fuktighetsgrad
12
11
blinkar på LCD-displayen efter några sekunder. Nu kan du
med knapp
eller
ställa in önskad fuktighetsgrad.
11
12
Efter några sekunder kommer din inställda fuktighetsgrad att
försvinna, och displayen övergår till att visa rummets aktuella
fuktighetsgrad. Denna inställning upprätthålls automatiskt
av luftfuktaren, vilket innebär följande: Om luften är för torr
sätts luftfuktaren igång automatiskt, och så snart önskad
fuktighetsgrad är uppnådd stängs enheten automatiskt av.
9. O m vattentanken
är tom ställs enheten i ett vänteläge. Det
5
ser du på den röda signallampan
"fyll på vatten". I detta fall
10
fyller du på vatten.
10. O m enheten har nattsparlägesfunktion ställer du in det med
knapp
. Därmed minskas den avgivna fukten och bullret.
13
11. U nder de första gångtimmarna kan apparaten avge en viss lukt.
Den orsakas av granulat i nytillverkade avkalkningsfilter och
försvinner efter ett tag.
12. V IKTIGT: Om vattennivån i finfördelningskammaren
går ovanför nivåflottörens övre gräns kommer
15
enheten att stängas av. Du stänger då av luftfuktaren,
kontrollerar att flottören passar i packningen, tömmer
finfördelningskammaren med något litet kärl och sätter
igång apparaten igen.

SVENSKA
måste
3
med färskt,
5
6
.
5

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell BH-860E

  Related Manuals for Honeywell BH-860E

This manual is also suitable for:

Bh-862e