Download Print this page

Czyszczenie Urządzenia - Honeywell BH-860E User Instructions

Hide thumbs

Advertisement

POLSKI
11. W pierwszych godzinach działania urządzenia wytwarzana
mgiełka może mieć charakterystyczny zapach, który znika
po pewnym czasie. Przyczyną tego jest świeży granulat filtra
odkamieniającego.
12. W AŻNE: jeśli poziom wody w komorze rozpylacza
wzrośnie powyżej najwyższego poziomu pływaka czujnika,
urządzenie przerwie proces rozpylania. W tym wypadku
należy wyłączyć urządzenie, sprawdzić zamocowanie
pływaka gumą mocującą, wybrać nadmiar wody z komory
rozpylacza za pomocą małego naczynia i ponownie włączyć
urządzenie.
czyszczenie urzĄdzenia
Zaleca się czyszczenie urządzenia raz w tygodniu.
1. W yciągnij wtyczkę z gnia-zdka przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia.
2. O twórz wieczko zbiornika na wod
, zdejmij dyszę rozpylacza
4
i wyjmij filtr odkamieniający
.
3
6
3. U suń pozostałą wodę przed rozpoczęciem czyszczenia.
4. W yjmij pływak za uchwyt i wyczyść go.
5. W ypełnij wodą ok. połowę zbiornika
(komora rozpylacza
5
również zostaje automatycznie wypełniona). Dla
15
osiągnięcia lepszego efektu czyszczenia można zastosować
ok. 10 kropli Dimaninu A* (nie należy dodawać mydła lub
detergentów). Po oczyszczeniu zbiornika na wodę szczotką lub
miękką ściereczką należy go dokładnie opłukać i ponownie
zamontować pływak.
* Dimanin A jest bezchlorowym środkiem odkażającym, który
jest używany także do czyszczenia basenów. Uwaga: Chronić
przed dziećmi, nie połykać! Chronić oczy! W zalecanym
rozcieńczeniu środek nie jest szkodliwy dla skóry i oczu.
6. W yjmij filtr odkamieniający, nalej wody do urządzenia i zamknij
wieczko zbiornika oraz załóż dyszę rozpylacza.
7. P odłącz urządzenie do źródła zasilania i rozpocznij korzystanie z
urządzenia.
8. O prócz cotygodniowego czyszczenia co 6 tygodni (lub
częściej) należy wyko-nać poniższe czynności. Należy
wyjąć filtr odkamie-niający z urządzenia i włożyć go do
gorącej, ale nie wrzącej wody (o temperaturze ok. 70° C),
aby zapobiec rozwijaniu się bakterii. Jeśli filtr powietrza jest
brudny, należy wyjąć pokrywę filtru powietrza, wyczyścić
filtr i włożyć pokrywę na swoje miejsce. W wypadku dużego
zabrudzenia należy zmienić filtr powietrza (filtr można nabyć u
autoryzowanego dealera firmy Honeywell).
spraWdzanie tWardoŚci Wody
Prosimy o sprawdzenie twardości wody (twardości całkowitej) za
pomocą załączonych pasków w następujący sposób:
Zanurz pasek w szklance świeżej wody z kranu tak, aby woda
15
dotarła do wszystkich stref testowych (nie należy wkładać paska
pod bieżącą wodę!). Po 2 minutach można określić poziom
twardości wody z kranu zgodnie z poniższą tabelą.
Liczba stref testowych
Zielony Fioletowy
Twardość całkowita
4
0
poniżej 3° dH
3
1
4-7° dH
2
2
8-15° dH
1
3
16-22° dH
0
4
ponad 23° dH
Aby dokładniej określić twardość wody, można poprosić o
informację lokalne służby wodociągowe.
Załączony filtr odkamieniający może być stosowany dla twardości
wody o wartościach nie przekraczających 15° dH. Żywotność filtra
odkamieniającego zależy od twardości wody. Filtr należy zmieniać,
biorąc pod uwagę poniższe dane:
żywotność dla twardości 0-10° dH: ok. 5 miesięcy
żywotność dla twardości 10-15° dH: ok. 3 miesiące.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (np. w czasie
przerwy letniej), przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
należy zmienić filtr odkamieniający.
Dla niektórych rodzajów wody należy zastosować dodatkowy filtr.
Istnieją dwa typy filtrów dodatkowych:
fiLtr k – służy do wstępnego zmiękczania wody i przedłuża
żywotność filtru standardowego o ok. 2-3 miesiące,
fiLtr a – jest stosowany łącznie z filtrem K, jeśli zasolenie wody
jest wyso-kie.
Filtry dodatkowe są odna-wialne i dlatego wyróżniają się wysoką
żywotnością.
UWAGA: jEśLI UŻYWANY jEST STARY FILTR ODKAMIENIAjąCY LUB jEśLI
NIE jEST STOSOWANY FILTR DODATKOWY, URZąDZENIE MOŻE EMITOWAć
SUBSTANCjE MINERALNE, WIDOCZNE W POMIESZCZENIU jAKO BIAłY
OSAD.
8 8
LikWidacJa urzĄdzenia
Prosimy nie wyrzucać produktu do przydomowego
śmietnika po zakończeniu okresu użytkowania. Zużyty
produkt można oddać u lokalnego sprzedawcy
detalicznego lub w odpowiednim punkcie zbiorczym.
Przepis ten obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej.
Warunki zakupu
Jako warunek zakupu, nabywca przyjmuje na siebie
odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie i dbałość o produkt
firmy KAZ, zgodnie z niniejszą instrukcją użytkownika. Nabywca
lub użytkownik musi samodzielnie podejmować decyzje, kiedy i jak
długo użytkować ten produkt firmy Kaz.
OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU jAKICHKOLWIEK PROBLEMóW Z TYM
WYROBEM FIRMY KAZ, NALEŻY PRZESTRZEGAć INSTRUKCjI ZAWARYCH
W WARUNKACH GWARANCjI.. NIE NALEŻY PODEjMOWAć PRóB
SAMODZIELNEGO DEMONTAŻU LUB NAPRAWY NINIEjSZEGO PRODUKTU
FIRMY KAZ, PONIEWAŻ MOGłOBY TO DOPROWADZIć DO WYGAśNIĘCIA
GWARANCjI ORAZ SPOWODOWAć SZKODY WOBEC OSóB I/LUB MIENIA.
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DOKONANIA MODYFIKACjI TECHNICZNYCH.
bH-860e / bH-862e
220-240V~
50Hz 46W
POLSKI


Advertisement

loading

  Also See for Honeywell BH-860E

  Related Manuals for Honeywell BH-860E

This manual is also suitable for:

Bh-862e