Download Print this page

Pierwsze Uruchomienie Urządzenia; Przygotowanie Urządzenia Do Pracy - Honeywell BH-860E User Instructions

Hide thumbs

Advertisement

POLSKI
uWagi dotyczĄce bezpie-czeŃstWa
1. U rządzenie może być używane tylko do nawilżania powietrza
w pomieszcze-niach zamkniętych. Niewłaściwe korzystanie z
urządzenia może prowadzić do zagrożeń i zniszczeń, za które
producent nie odpowiada.
2. J eśli urządzenie lub przewód zasilający zostały uszkodzone
podczas transportu (np. wskutek silnego uderzenia), pod
żadnym pozorem nie należy uruchamiać urządzenia.
Urządzenie musi zostać sprawdzone w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
3. N iniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci), których cechy fizyczne,
sensoryczne lub umysłowe, oraz brak doświadczenia i wiedzy,
uniemożliwiają im bezpieczne użytkowanie urządzenia,
chyba, że osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały
poinstruowane co do użytkowania przez osob odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci, aby
upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
4. J eśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez producenta lub jego agenta serwisowego, albo podobną
wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
5. N igdy nie należy korzystać z urządzenia lub wyciągać wtyczki,
mając mokre ręce.
6. U rządzenie powinno być umieszczone na równej, suchej
powierzchni, nie narażonej na działanie wody.
7. D ane znajdujące się na tabliczce znamionowej
urządzenia powinny być zgodne z danymi elektrycznymi
wykorzystywanego źródła zasilania.
8. U rządzenie należy zawsze napełniać zimną wodą z kranu.
9. J eśli w urządzeniu nie ma wody, nie należy z niego korzystać.
10. D o wody nie należy dodawać substancji zapachowych ani
innych dodatków.
11. J eśli w urządzeniu nie ma filtra odkamieniającego lub filtr
ten jest zużyty, nie należy korzystać z urządzenia. Filtr należy
zmienić najpóźniej po 5 miesiącach.
12. P rzed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
13. P odczas czyszczenia należy uważać, aby woda nie dostała się do
urządzenia. Podczas opróżniania urządzenia z pozostałej wody
należy uważać, aby woda nie dostała się do otworu przepływu
powietrza, który znajduje się w górnej części komory rozpylacza
. Jeśli woda dostanie się do tego otworu, urządzenie może
15
zostać uszkodzone. Wodę należy usuwać z drugiej strony
otworu przepływu powietrza komory rozpylacza. Urządzenia
nie należy zanurzać w wodzie lub wkładać do zmywarki do
naczyń.
14. J eśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed
napełnieniem należy opłukać komorę rozpylacza i zbiornik na
wodę.
15. J eśli urządzenie nie działa prawidłowo, nie należy z niego
korzystać. Musi ono zostać spraw-dzone w autoryzowanym
punkcie serwisowym.
16. N aprawy mogą być dokonywane tylko w autoryzowanych
punktach serwisowych.
eLementy
Filtr powietrza
1
Pokrywa filtru powietrza
2
Dysza rozpylacza
3
Wieczko zbiornika
4
Zbiornik na wodę
5
Filtr z odkamieniaczem
6
Przełącznik ON/OFF
7
Działanie ciągłe
8
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
9
Lampka wskaźnika "refill water" ("zmień wodę")
10
Przycisk "minus" (aby ustawić mniejszą wilgotność)
11
Przycisk "plus" (aby ustawić większą wilgotność)
12
Tryb cichej pracy nocnej
13
Wieczko komory rozpylacza
14
Komora rozpylacza
Komora rozpylacza
15
pierWsze urucHomienie urzĄdzenia
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy:
1. u sunąć opakowanie z urządzenia (także opakowanie filtra
odkamieniającego),
2. s prawdzić twardość wody za pomocą załączonych pasków
testowych w sposób opisany na stronie 48 instrukcji obsługi.
6 6
paneL steroWania
1. Elektroniczny regulator wilgotności powietrza
służy do ustawiania wymaganej wilgotności. Ustawienie
optymalnej wartości wilgotności, wynoszącej od 40 do 60%, jest
łatwe. Należy jednocześnie nacisnąć przyciski
i
, a po
11
12
kilku sekundach na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym zostanie
wyświetlona bieżąca wartość wilgotności powie-trza. Można teraz,
za pomocą przycisku
lub przycisku
, ustawić wymaganą
12
11
wartość wilgotności. Po kilku sekundach wybrana wilgotność
przestanie być wyświetlana, a na wyświetlaczu pojawi się wartość
wilgotności w danym pomieszczeniu.
2. Wskaźnik poziomu Wody
Jeśli pali się czerwona lampka kontrolna
, oznacza to, że trzeba
10
uzupełnić wodę w zbiorniku lub, że w komorze rozpylacza jest za
dużo wody i należy zmniejszyć jej ilość.
Jeśli lampka kontrolna świeci się mimo tego, że poziom wody jest
prawidłowy, urządzenie nie działa poprawnie. W tym wypadku
należy dostarczyć urządzenie do najbliższego punktu serwisowego.
. redukcJa nocna
Nawilżacz powietrza wyposażony jest w dodatkowy przełącznik
pracy nocnej. Zmniejsza on poziom hałasu, redukując szybkość
wentylatora oraz wilgotność. Aby uruchomić tryb pracy nocnej,
należy nacisnąć przycisk
. Na wyświetlaczu ciekłokrysta-licznym
13
pojawi się mały symbol księżyca. Po ponownym naciśnięciu
przycisku
redukcja nocna zostaje wyłączona, a symbol księżyca
13
przestanie być wyświetlany.
. działanie ciĄgłe
Za pomocą przycisku
można przełączyć urządzenie w tryb
8
działania ciągłego. Oznacza to, że urządzenie będzie działać
bez zmiany ustawień regulatora wilgotności aż do opróżnienia
zbiornika. Na wyświetlaczu ciekłokrysta-licznym pojawi się
symbol kółka. Po ponownym naciśnięciu przycisku
urządzenie
8
przełącza się w tryb kontroli regulatorem wilgotności, a symbol
kółka przestaje być wyświetlany.
. Wymagana WiLgotnoŚć
Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wilgotności należy
zmniejszać powoli poziom wilgotności (za pomocą regulatora
wilgotności powietrza) aż do momentu, gdy zostanie wyłączona
funkcja wytwarzania mgły. Na wyświetlaczu pojawi się znak
wymaganej wilgotności ,wskazujący osiągnięcie wymaganej
wilgotności. Elektroniczny regulator wilgotności będzie
automatycznie uruchamiać funkcję wytwarzania mgły za każdym
razem, gdy wilgotność spadnie poniżej tego poziomu. Ten cykl
"ON/OFF", (włączone/ wyłączone) będzie się powtarzać przez cały
czas pracy urządzenia.
POLSKI
przygotoWanie urzĄdzenia do pracy
1. U rządzenie należy umieścić na równej, suchej powierzchni,
która nie jest narażona na działanie wody. Należy upewnić
się, że otwory wentylacyjne filtru powietrza
mają
1
wystarczająco dużo przestrzeni umożliwiającej zasysanie
powietrza. Dysza rozpylacza
powinna łatwo rozpylać i
3
nie może być skierowana w stronę obiektów lub powierzchni
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.
2. U suń wieczko zbiornika
i napełnij zbiornik
4
5
z kranu.
3. W AŻNE: Nie należy wlewać zbyt dużo wody do zbiornika,
gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Zbiornik należy napełniać tylko do poziomu "max." skali.
jeśli na zbiorniku nie ma skali, poziom wody nie może
przekraczać 1 cm, licząc od brzegu zbiornika .
4. P rzed zamontowaniem załączonego filtra odkamieniającego
z szyjki filtru zbiornika należy usunąć opakowanie. Filtr
6
odkamieniający należy zamontować na szyjce filtru zbiornika,
umocować w prowadnicy wewnątrz zbiornika i wcisnąć
do końca. Gdy filtr jest już pod wodą, należy wcisnąć gałkę
zintegrowanego zaworu, aby uwolnić pęcherzyki powietrza.
Czynności te należy wykonać przy każdej wymianie filtru.
Zaleca się naciśnięcie gałki zintegrowanego zaworu raz w
tygodniu, aby filtr działał jeszcze wydajniej.
5. O twórz wieczko
zbiornika na wodę
.
4
5
6. Z amontuj dyszę rozpylacza
i zwróć ją w odpowiednim
3
kierunku.
7. P odłącz urządzenie do zasilania za pomocą wtyczki.
8. U staw pokrętło poziomu wilgotności na żądaną wartość
wilgotności. Ustawienie optymalnej wartości wilgotności,
która wynosi od 40% do 60%, jest łatwe. Naciśnij jednocześnie
przyciski
i
, a po kilku sekundach na wyświetlaczu
11
12
ciekłokrystalicznym zacznie migać bieżąca wartość wilgotności.
Można teraz ustawić żądaną wartość wilgotności za pomocą
przycisków
lub
. Po kilku sekundach wybrana wartość
12
11
wilgotności przestanie być wyświetlana, a wyświetlacz
zaczyna wyświetlać bieżącą wartość wilgotności w danym
pomieszczeniu. Wartość ta jest automatycznie podtrzymywana
przez nawilżacz, co oznacza, że jeśli powietrze jest zbyt suche,
nawilżanie rozpocznie się automatycznie - gdy tylko wymagany
poziom wilgotności zostanie osiagnięty, urządzenie wyłączy się
automatycznie.
9. J eśli zbiornik na wodę
jest pusty, urządzenie przechodzi
5
do trybu gotowości. Stan ten wskazywany jest przez czerwoną
lampkę kontrolną
"Add water" ("Uzupełnij wodę"). W
10
takim wypadku należy uzupełnić wodę w zbiorniku.
10. J eśli urządzenie wyposażone jest w funkcję nocnej redukcji
poziomu hałasu, można ustawić ten tryb za pomocą przycisku
. Spada wówczas zarówno wilgotność, jak i poziom hałasu.
13

zimną wodą

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell BH-860E

  Related Manuals for Honeywell BH-860E

This manual is also suitable for:

Bh-862e