Hitachi RB 18DL Handling Instructions Manual page 26

Cordless blower
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
c) Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de
voeding en/of de accu van het elektrisch gereedschap
losmaakt, afstellingen verricht, accessoires verwisselt
of voordat u het elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrisch
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik
van kinderen op en sta niet toe dat personen die
niet bekend zijn met het juiste gebruik van het
gereedschap of deze voorschriften dit elektrisch
gereedschap gebruiken.
Eletrisch gereedschap is gevaarlijk in onbevoegde
handen.
e) Het elektrisch gereedschap moet regelmatig
onderhouden
gereedschap op een foutieve uitlijning,
vastgelopen of defecte bewegende onderdelen
en andere problemen die van invloed zijn op de
juiste werking van het gereedschap.
Indien het gereedschap defect of beschadigd is
moet het gerepareerd worden voordat u het
gereedschap opnieuw gebruikt.
Slecht onderhouden elektrisch gereedschap is
verantwoordelijk voor een groot aantal doe-het-
zelf ongelukken.
f) Houd snijwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe
snijranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker in het gebruik.
g) Elektrisch gereedschap, toebehoren, bits enz. moeten
in overeenstemming met deze instructies worden
gebruikt waarbij de werkomstandigheden en het
werk in overweging moeten worden genomen.
Gebruik van het elektrisch gereedschap voor
andere doeleinden dan waarvoor het is bedoelt,
kan resulteren in een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik van gereedschap en onderhoud van de batterij
a) Herlaad enkel met de lader die door de fabrikant
wordt gespecificeerd.
Een lader die geschikt is voor één bepaald type
batterijgroep kan brandgevaar veroorzaken bij
een andere batterijgroep.
b) Gebruik de apparaten enkel met specifiek
ontworpen batterijgroepen.
Het gebruik van andere batterijgroepen kan letsels
of brand veroorzaken.
c) Wanneer de batterijgroep niet in gebruik is,
houdt u ze verwijderd van andere metalen
voorwerpen zoals papierclips, munten, sleutels,
spijkers, schroeven of andere metalen
voorwerpen die een verbindingen van de ene
terminal met de andere kunnen maken.
De batterijterminals kortsluiten kan brandwonden
of brand veroorzaken.
d) Bij een verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de
batterij lekken; vermijd elk contact. Indien er
toevallig contact ontstaat, goed met water spoelen.
Indien de vloeistof in contact met de ogen komt,
ook medische hulp inroepen.
Vloeistof die uit de batterij lekt kan irritatie en
brandwonden veroorzaken.
6) Onderhoudsbeurt
a) Het gereedschap mag uitsluitend door bevoegd
onderhoudspersoneel worden onderhouden die
authentieke onderdelen gebruikt.
Hierdoor kunt u erop aan dat de veiligheid van
het elektrisch gereedschap behouden blijft.
25
worden.
Controleer
VOORZORGMAATREGELEN
Houd kinderen en kwetsbare personen op een afstand.
Het gereedschap moet na gebruik buiten het bereik van
kinderen en andere kwetsbare personen worden
opgeborgen.
OPMERKINGEN BIJ GEBRUIK LITHIUM-ION
BATTERIJ
De
lithium-ion
beschermingsfunctie die volledige ontlading van de batterij
voorkomt waardoor de levensduur wordt verlengd.
In geval 1 en 2 hieronder kan de motor tijdens het gebruik
van het product tot stilstand komen, zelfs wanneer u de
schakelaar ingedrukt houdt. Dit geeft geen probleem met
het
het product aan maar wordt veroorzaakt door de
beschermingsfunctie.
1. De motor komt tot stilstand wanneer de batterij leeg
is (De batterijspanning valt tot ongeveer 10V (RB18DL)
/ ongeveer 8V (RB14DL)).
De batterij moet in dit geval onmiddellijk opgeladen
worden.
2. De motor kan tot stilstand komen wanneer het
gereedschap overbelast is. Laat de schakelaar
onmiddellijk los en zoek naar de oorzaak van de
overbelasting. Wanneer u het probleem verholpen
heeft kunt u het gereedschap opnieuw gebruiken.
Gelieve eveneens aandacht te schenken aan volgende
waarschuwing en aandachtspunt.
WAARSCHUWING
Om acculekken, het opwekken van warmte, rookemissie,
explosie en ontsteking bijtijds te vermijden, moet u ervoor
zorgen volgende voorzorgsmaatregelen onder de
aandacht te brengen.
1. Doorboor de accu niet met een scherp voorwerp, zoals
een nagel, klop er niet op met een hamer, stap niet op
de accu of gooi er niet mee of stel hem niet bloot aan
ernstige fysieke schokken.
2. Gebruik geen zichtbare beschadigde of vervormde
accu.
3. Gebruik de accu niet met een omgekeerde
polariteit.
4. Sluit hem niet rechtstreeks aan op elektrische
toestellen of fittingen van sigarettenaanstekers in
wagens.
5. Gebruik de accu niet voor andere doeleinden dan
deze die gespecificeerd werden.
6. Wanneer de accu niet kan worden opgeladen,
zelfs nadat de specifieke oplaadtijd verstreken is, stopt
u onmiddellijk met het opladen.
7. Breng de accu niet op hoge temperaturen of
drukken of stel ze er niet aan bloot, zoals in een
microgolfoven, droger of een hogedrukcontainer.
8. Blijf uit de buurt van vuur onmiddellijk nadat een
lek of vieze geur werd vastgesteld.
9. Gebruik hem niet in een plaats waar een grote
statische elektriciteit wordt opgewekt.
10. In
geval
van
warmteopwekking, verkleuring of vervorming, of
iets abnormaals tijdens het gebruik, het opladen of
de opslag, haalt u hem onmiddellijk uit de uitrusting
of de acculader en stopt u het gebruik.
batterij
is
voorzien
een
acculek,
vieze
van
een
geur,

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Rb 14dl

Table of Contents