Download  Print this page

Advertisement

Distan a minim între suprafa a suportului
recipientelor pe dispozitivul de g tit i
partea de jos a hotei nu trebuie s fie mai
mic de 43cm în cazul ma inilor de g tit
electrice, i de 65cm în cazul ma inilor de
g tit cu gaz sau mixte.
Dac instruc iiunile dispozitivului de g tit
cu gaz specific o distan
necesar s
ine i cont de aceasta.
4. ÎNTRE INERE
Aten ie! Înainte de orice interven ie de
cur enie i între inere, deconecta i hota
de la re eaua electric , sco ând techerul
sau deconectând întrerup torul general al
locuin ei.
Hota trebuie cur at frecvent (cel pu in
cu aceea i frecven
filtrele anti-gr sime), fie în interior cât i în
exterior. Pentru cur are folosi i un material
îmbibat cu detergen i lichizi neutri. Evita i
folosirea produselor pe baz de abrazivi
NU FOLOSI I ALCOOL!
Aten ie! Nerespectarea normelor de
cur are a hotei i de înlocuire a filtrelor
conduce la poten iale riscuri de incendii.
V sf tuim s respecta i îndeaproape
instruc iunile prezente în acest manual.
Produc torul î i declin orice
responsabilitate în cazul daunelor la motor
sau incendiilor provocate aparatului i
derivate dintr-o utilizare sau între inere
incorect precum i din nerespectarea
instruc iunilor con inute în acest manual.
4.1 Filtru anti-gr simi - Trebuie cur at
o dat pe lun cu detergen i neabrazivi,
manual sau utilizând ma ina de sp lat
vase, la temperaturi sc zute i folosind un
program scurt.
Filtrul metalic anti-gr simi, sp lat cu ma ina
de sp lat vase se poate decolora, dar nu- i
va pierde caracteristicile de filtrare.
mai mare, este
cu care se cur
4.2 Filtru cu carbon activ lavabil
Filtrul de c rbune trebuie s fie sp lat la
fiecare 2 luni cu ap cald
specifici sau în ma ina de sp lat vase la
65°C (în cazul în care îl sp la i folosind
ma ina de sp lat, executa i un program de
sp lare complet f r a introduce alte vase).
Înl tura i excesul de ap , f r s deteriora i
filtrul dup care introduce i-l în cuptor pen-
tru aproximativ 10 minute la 100 °C, pentru
a-l usca complet.
Înlocui i buretele la fiecare 3 ani sau de
fiecare dat când acesta se deterioreaz .
ROMÂN
81
i detergen i

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Electrolux EFT7540OX

This manual is also suitable for:

Eft6540owEft7540owEft5540owEft6540oxEft6540ok

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: