Download  Print this page

Advertisement

72
www.electrolux.com
1.
KYNY
Pozor! Výrobce odmítá p evzít
jakoukoliv odpov dnost za p ípadné
závady, škody nebo vznícení digesto e,
které byly zp sobeny nedodržením
t chto p edpis . Digesto byla
projektována k výlu n domácímu
použití.
Upozorn ní! Nenapojujte p ístroj na
elektrickou sí , dokud nebyla zcela
dokon ena jeho instalace.
P ed provedením jakéhokoliv úkonu
išt ní nebo údržby, je t eba odpojit
kryt od elektrické sít tak, že se odpojí
od zásuvky nebo vypnutím hlavního
vypína e obytné jednotky.
P i všech instala ních a údržbových pracích
používejte pracovní rukavice.
P ístroj není ur en k používání pro d ti
nebo pro osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi,
které s ním nemají zkušenost a neznají
ho. Tyto osoby m žou s p ístrojem
zacházet pouze tehdy, kdy jsou pod
dohledem odborného personálu nebo jsou
speciáln vyškoleny k jeho použití osobou
odpov dnou za jejich bezpe nost.
D ti musí být pod dohledem, aby si s
p ístrojem nehrály.
Nikdy nepoužívejte kryt bez správn
namontované m íže!
Kryt nesmí být NIKDY používán jako
odkládací plocha. M že se tak stát pouze
ve specificky uvedených p ípadech.
Místnost musí být vybavena dostate nou
ventilací, v p ípad , že je kuchy ský kryt
používán sou asn s jinými p ístroji s
plynovým spalováním nebo spalováním
jinými palivy.
Odsávaný vzduch nesmí být odvád n do
odvodu používaného pro odpad kou
z p ístroj na plynové spalování nebo
spalování jiných paliv.
Je p ísn zakázáno va it jídla s volným
plamenem pod krytem.
Použití otev eného plamene je škodlivé pro
filtry a m že se stát p í inou požár , je tedy
t eba se mu vyhnout v každém p ípad .
Smažení je t eba provád t pouze za stálé
kontroly, aby nenastala situace, kdy se olej
p eh eje a dojde k jeho vznícení.
Pozor! P ístupné ásti se mohou
zna n rozpálit, pokud jsou používány
sou asn s varným za ízením.
BEZPE NOSTNÍ PO-
Pokud se týká technických a
bezpe nostních opat ení, která je t eba
zaujmout p i odvád ní kou e, je t eba úzce
dodržovat normy místních odpov dných
orgán .
Kryt je t eba asto istit jak vnit n , tak z
vn jšku (ALESPO JEDNOU ZA M SÍC),
je t eba v každém p ípad dodržovat
vše, co je uvedeno v návodu k údržb
popsaném v tomto manuálu).
Nedodržování norem išt ní krytu a vým ny
a išt ní filtr se m že stát p í inou požár .
Nepoužívejte i nenechávejte digesto bez
ádn nastavených svíditel a nevystavujte
se tak nebezpe í elektrického výboje.
Výrobce se z íká jakékoliv odpov dnosti
za eventuální nep íjemnosti, škody nebo
požáry zp sobené na p ístroji, které
jsou následkem nedodržování pokyn
uvedených v tomto manuálu.
2. POUŽITÍ
Digesto slouží k odsávání dým a par p i
va ení.
V p iložené p íru ce je vyzna eno, v jaké
verzi je možné používat Vám vlastn ný
model, tj. bu v odsávací verzi s vývodem
navenek
anebo filtrující s vnit ní
recykláží vzduchu
3. INSTALACE
Sí ové nap tí musí odpovídat nap tí
uvedenému na štítku s charakteristikamii
umíst nému uvnit krytu. Pokud je kryt
vybaven p ípojkou, sta í jej zapojit do
zásuvky odpovídající stávajícím normám,
která se nachází ve snadno dosažitelném
prostoru i po provedené montáži. Pokud
kryt není vybaven p ípojkami (p ímé
p ipojení k síti) nebo se zásuvka nenachází
ve snadno dosažitelném prostoru i po
provedené montáži , je t eba použít
dvojpólový vypína odpovídající normám,
který zaru í úplné odpojení od sít v
podmínkách kategorie p ep tí III, v souladu
s pravidly instalace.
Pozor! D íve než op t napojíte obvod
digesto e na sí ové napájení a ov íte
správné fungování, zkontrolujte si
vždy, že sí ový kabel byl správn
namontován.
.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Electrolux EFT7540OX

This manual is also suitable for:

Eft6540owEft7540owEft5540owEft6540oxEft6540ok

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: