Page of 3
Download Bookmark Comment
   
3-865-032-21 (1)
Features
Egenskaper
Sony BUS system compatible mobile CD changer.
Mobil CD-växlare kompatibel med Sonys
ESP (Electronic Shock Protection) system for
bussanslutningsnät BUS.
preventing sound skipping.
Elektronisk skyddskrets ESP mot vibrationer,
Compact and space-saving design for vertical,
som förhindrar ljudborfall.
horizontal, suspended or inclined installation.
Kompakt och utrymmessparande utförande för
8 fs digital filter for high quality sound.
horisontell, vertikal eller lutande montering.
1 bit D/A converter.
8-fs digitalfilter, som sörjer för förstklassig
Program memory function* for preselecting
ljudåtergivning.
your favorite tracks from the discs in the changer,
1-bitars digital-/analogomvandlare.
and playing them back in the order you want .
Programminnesfunktion* som ger dig möjlighet att
Custom file function* for custom naming and
spara en lista med favoritlåtar från CD-växlarens
skivor i den ordning som du vill spela upp dem .
displaying the title of each disc.
Compact Disc
CD TEXT function** for displaying the CD TEXT
Funktion för eget minne* så att du kan namnge
information on the main unit's display.
CD-skivor och sedan visa skivornas titlar.
CD TEXT-funktion** för att visa CD TEXT-
Changer
* Only available when connected to a main unit that
information i huvudenhetens teckenfönster.
supports this function.
** Only available when connected to a main unit that
* Endast tillgänglig när den är ansluten till en
supports this function and playing back a CD TEXT
huvudenhet som stödjer denna funktion.
disc.
** Endast tillgänglig när den är ansluten till en
huvudenhet som stödjer denna funktion och vid
uppspelning av CD TEXT-skivor.
Operating Instructions
Manual de instrucciones
Características
Particularidades
Permutador móvel de CD compatível com o
Cambiador de discos compactos portátil
Bruksanvisning
compatible con el sistema BUS de Sony.
sistema BUS da Sony.
Sistema electrónico de proteccións (ESP) para
Sistema ESP (Electronic Shock Protection) para a
Manual de instruções
evitar el salto de sonido.
prevenção de interrupções intermitentes do som.
Diseño compacto que ahorra espacio para
Design compacto ocupando menor espaço na
instalación vertical, horizontal, suspendida o
instalação verticl, horizontal, suspensa ou inclinada.
inclinada.
Filtro digital de 8 fases de sobre-amostragem para
proporcionar sons de alta qualidade.
Filtro digital de sobremuestreo óctuple para
ofrecer sonido de gran calidad.
Conversor D/A de 1 bit.
Convertidor digital/analógico de 1 bit.
Função de memorização de programas* que
Program memory function (función de
permite fazer uma pré-seleccão dos seus temas
memoria de programa)* para preseleccionar los
preferidos de cada um dos CDs introduzidos no
temas preferidos de los discos del cambiador y
permutador e proceder à sua reprodução pela
reproducirlos en el orden que desee.
ordem desejada.
Custom file function (función de archivo
Função de ficheiro personalizado* que permite
personalizado)* para asignar nombre y visualizar
personalizar a atribuição de nomes e a
visualização do título de cada CD.
el título de cada disco.
Función CD TEXT** para visualizar la información
Função CD TEXT** para mostrar a informação CD
CD TEXT en el visor de la unidad principal.
TEXT no visor do sistema principal.
* Disponible sólo si se conecta a una unidad principal
* Apenas disponível quando ligado a uma unidade
que admita esta función.
principal equipada com esta função.
** Apenas disponível quando ligado a uma unidade
** Disponible sólo si se conecta a una unidad principal
principal que suporte esta função e durante a
que admita esta función y reproduzca discos CD
TEXT.
reprodução de um disco CD TEXT.
Specifications
Tekniska data
CDX-727
System
Compact disc digital audio system
System
Digitalt ljudsystem för CD-skivor
Frequency response
Frekvensomfång
10 – 20,000 Hz
10 – 20.000 Hz
Sony Corporation
1999
Printed in Thailand
Svaj och fladder Under mätbar gräns
Wow and flutter Below the measurable limit
Signal-to-noise ratio
Signal/brusförhållande
94 dB
94 dB
Outputs
BUS control output (8 pins)
Utgångar
Styrutgång BUS (8-polig)
Analog audio output (RCA pin)
Analog ljudutgång (RCA)
Parts for Installation and Connections
Current drain
800 mA (during CD playback)
Strömförlust
800 mA (vid uppspelning av CD-
Componentes de montaje y conexiones
800 mA (during loading or ejecting
skiva)
a disc)
800 mA (vid isättning/urtagning
Medföljande monteringsdelar
Operating temperature
av CD-skiva)
Peças para instalação e ligações
–10°C to +55°C
Arbetstemperatur
Från –10°C till +55°C
Dimensions
Approx. 262 90 181.5 mm
The numbers in the list are keyed to those in the instructions.
(w/h/d) not incl. projecting parts
Mått
Ca 262
90 181,5 mm (b/h/d)
Los números de la lista corresponden a los de las instrucciones.
and controls
exkl utskjutande delar och reglage
Siffrorna i nedanstående lista hänvisas till de siffror som nämns i texten i detta häfte.
Mass
Approx. 2.1 kg
Vikt
Ca 2,1 kg
Power requirement
Strömförsörjning
Os números dos componentes de montagem na lista correspondem aos números das instruções.
12 V DC car battery (negative
12 V likström
ground)
(drift på negativt jordat bilbatteri)
Supplied accessories
Medföljande tillbehör
1
2
3
Disc magazine (1)
Skivmagasin (1)
Parts for installation and
Medföljande monteringsdelar
connections (1 set)
(1 sats)
Optional accessories
Valfria tillbehör Skivadapter CSA-8 för CD-singlar
Compact disc single adaptor
Skivmagasin XA-250
CSA-8
Väljare XA-C30
Disc magazine XA-250
2
4
4
Source selector XA-C30
Rätt till ändringar förbehålles.
Design and specifications subject to change without
notice.
4
5
Especificações
Especificaciones
Sistema
Audiodigital de discos compactos
Sistema
Sistema áudio-digital de discos
compactos
Respuesta en frecuencia
5.5 m
5.5 m
Resposta em frequência
10 – 20.000 Hz
Fluctuación y trémolo
10 – 20.000 Hz
Vibração/oscilação
Inferiores al límite medible
Abaixo do limite mensurável
Relación señal-ruido
94 dB
Relação sinal/ruído
Salidas
Salida de control BUS
94 dB
Saídas
Controlo de saída BUS
(8 terminales)
(8 terminais)
Salida de audio analógica
(toma RCA)
Saída de áudio analógica
(terminais RCA)
Consumo de corriente
Consumo de corrente
800 mA (durante la reproducción
de disco compacto)
800 mA (durante reprodução de
discos compactos)
800 mA (durante la carga o
800 mA (durante inserção/ejecção
expulsión de un disco)
Temperatura de funcionamiento
de um disco)
–10 a +55°C
Temperatura de funcionamento
–10°C a +55°C
Dimensiones
Aprox. 262 90 181,5 mm
Dimensões
Aprox. 262 90 181,5 mm
(an/al/prf), excl. partes y
controles salientes
(l/a/p) ñao incluindo partes e
controlos salientes
Masa
Aprox. 2,1 kg
Peso
Aprox. 2,1 kg
Alimentación
Batería de automóvil de 12 V CC
(negativo a masa)
Alimentação
12 V CC, bateria de automóveis
(massa negativa)
Accesorios suministrados
Acessórios fornecidos
Cargador de discos (1)
Componentes de montaje y
Carregador de discos (1)
conexiones (1 juego)
Peças para instalação e ligações
(1 conjunto)
Accesorios opcionales
Acessórios opcionais
Adaptador para disco compacto
sencillo CSA-8
Adaptador simples de discos
compactos CSA-8
Cargador de discos XA-250
Carregador de discos XA-250
Selector de fuente XA-C30
Selector de fonte XA-C30
Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso
aviso.
prévio.

   Related Manuals for Sony CDX-727

   Summary of Contents for Sony CDX-727

  • Page 1: Operating Instructions

    Features Egenskaper Sony BUS system compatible mobile CD changer. Mobil CD-växlare kompatibel med Sonys ESP (Electronic Shock Protection) system for bussanslutningsnät BUS. preventing sound skipping. Elektronisk skyddskrets ESP mot vibrationer, Compact and space-saving design for vertical, som förhindrar ljudborfall. horizontal, suspended or inclined installation.

  • Page 2

    Notes To listen to an 8 cm CD, use the separately sold Sony CD adapter CSA-8. Be sure to always use the specified adapter, as failing to do so may cause a malfunction of the unit. If you use any other adapter, the unit may not operate properly.

  • Page 3

    Sony BUS compatible car audio Sistema de audio de automóvil compatible con BUS Sony Sonys bilstereo kompatibel med Sonys överföringssystem BUS Auto-estéreo compativel com o sistema Sony BUS BUS AUDIO IN BUS CONTROL IN CDX-727 Note For connecting two or more changers, the XA-C30 source selector (optional) is necessary.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: