Page of 65

Parkside PFSPS150 Operation And Safety Notes Page 44

Parkside paint sprayer user manual.
Hide thumbs
Úvod
V tomto návode na používanie sú použité nasledujúce piktogramy a symboly:
Noste ochranné okuliare, ochranu
Prečítajte si návod na používanie!
sluchu, masku proti prachu
a ochranné rukavice.
Pri práci s elektrickým náradím
Dbajte na výstražné a bezpečnostné
udržiavajte deti a iné osoby v
pokyny!
dostatočnom odstupe.
Chráňte prístroj pred dažďom a
Pozor na úraz elektrickým prúdom!
vlhkosťou. Preniknutie vody do
Nebezpečné elektrické napätie –
elektrického prístroja zvyšuje riziko,
smrteľné nebezpečenstvo!
zásahu elektrickým prúdom.
Poškodený prístroj, sieťová šnúra
alebo zástrčka znamenajú smrteľné
Nebezpečenstvo výbuchu!
nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom. Pravidelne kontrolujte stav
prístroja, sieťovej šnúry a zástrčky.
W
Watt (užitočný výkon)
Fajčenie zakázané!
Elektrické náradie ochrannej triedy II;
Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte
dvojitá ochranná izolácia
ekologickým spôsobom!
Striekacia pištoľ na farbu
určením a predstavuje vysoké nebezpečenstvo
PFSPS 150
úrazu. Za škody spôsobené nevhodným použitím
prístroja nepreberáme žiadnu záruku. Prístroj je
určený výlučne na súkromné použitie.
Úvod
Q
Vybavenie prístroja
Pred prvým uvedením do prevádzky
Q
sa oboznámte s funkciami prístroja a in-
formujte sa o správnom zaobchádzaní
fixačná skrutka
1
s elektrickými prístrojmi. K tomu si prečítajte nasle-
regulačný ventil
2
dujúci návod na obsluhu. Tento návod dobre
tlačidlo vypnutia a zapnutia
3
uschovajte. Rovnako odovzdajte všetky podklady
piest vstrekovacieho čerpadla
4
pri postúpení prístroja ďalším osobám.
zarážka
5
nasávacia rúrka
6
nádobka na farbu
7
Použitie prístroja v súlade
Q
tryska
8
s určením
odsávací tlakový ventil
9
čerpadlo
10
Tento prístroj je vhodný na nanášanie farieb, lakov
čistiaca tryska
11
atď. v domácom prostredí. S týmto prístrojom
odmerka
12
môžete striekať farbu na materiál až do maximál-
predĺženie trysky
13
nej hodnoty streku 100 DIN sekúnd. Akékoľvek iné
použitie a zmena tohto prístroja je v rozpore s
46 SK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: