Page of 256
Download Bookmark Comment

McCulloch Inline 5258669-01 Instruction Manual Page 44

Mcculloch corporation chainsaw instructions manual.
Hide thumbs
d) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer niet om
c) Neem de stekker uit het stopcontact en/of de
het elektrisch gereedschap te dragen of naar u toe
batterij uit het elektrisch gereedschap voordat u
te trekken, of de stekker uit het stopcontact te
instellingen verandert, hulpstukken verwisselt of
trekken. Houd het snoer uit de buurt van
het gereedschap opbergt. Dergelijke
voorzorgsmaatregelen verminderen het risico dat het
warmtebronnen, olie, scherpe randen en
bewegende onderdelen. Met een beschadigd of
elektrisch gereedschap per ongeluk opstart.
verknoopt snoer neemt het risico van stroomschokken
d) Bewaar elektrische gereedschappen buiten het
toe.
bereik van kinderen en laat ze niet bedienen door
e) Als het elektrisch gereedschap buiten gebruikt
personen die niet vertrouwd zijn met het
wordt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is
gereedschap of deze instructies. Elektrische
voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van
geschikt snoer vermindert het risico van
onervaren gebruikers.
stroomschokken.
e) Houd het elektrisch gereedschap goed bij.
f) Als gebruik van elektrisch gereedschap op een
Controleer op foutuitlijning of vasthaken van
vochtige plek onvermijdelijk is, gebruik dan een door
bewegende onderdelen, kapotte onderdelen en
een aardlekschakelaar (RCD) beschermde
andere condities die de werking van het
voedingsbron. Een RCD vermindert het risico van
gereedschap kunnen aantasten. Indien het
stroomschokken.
elektrisch gereedschap beschadigd is, repareer
het dan alvorens het weer te gebruiken. Veel
3) Persoonlijke veiligheid
ongelukken worden veroorzaakt door slecht
a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw
onderhouden elektrische gereedschappen.
gezond verstand bij gebruik van elektrisch
f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon.
gereedschap. Gebruik elektrische
Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe
gereedschappen niet als u moe of onder invloed
snijranden blijven minder snel haken en zijn
van drugs, alcohol of geneesmiddelen bent. Zelfs
gemakkelijker te bedienen.
als u één ogenblik niet oplet tijdens gebruik van
elektrisch gereedschap, kan dit ernstig persoonlijk
g) Gebruik het elektrisch gereedschap, de
letsel veroorzaken.
hulpstukken en bitten etc. in overeenstemming
met deze instructies. Houd tevens rekening met
b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
de werkcondities en het doeleinde. Het gebruik
Draag altijd oogbescherming. Beschermingsmiddelen
van het elektrisch gereedschap voor andere
zoals een stofmasker, slipvrije veiligheidsschoenen, een
doeleinden dan die waarvoor het bedoeld is, kan tot
helm of oorbescherming in bepaalde condities
gevaarlijke situaties leiden.
verminderen het risico van persoonlijk letsel.
5. Onderhoud
a) Laat het elektrisch gereedschap door een
c) Voorkom dat u de apparatuur per ongeluk opstart.
bevoegde monteur onderhouden, uitsluitend met
Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat
gebruik van identieke vervangingsonderdelen.
voordat u de stekker in het stopcontact steekt, een
Zo wordt de veiligheid van het elektrisch
batterij aansluit of het gereedschap oppakt. Het
gereedschap gehandhaafd.
dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op
Veiligheidswaarschuwingen:
de schakelaar of het inschakelen van elektrisch
Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de
gereedschap dat aanstaat kan ongelukken
ketting wanneer de kettingzaag wordt gebruikt.
veroorzaken.
Voordat u de kettingzaag start, moet u ervoor
d) Verwijder stelsleutels voordat u het elektrisch
zorgen dat de ketting nergens contact mee
gereedschap aanzet. Het laten zitten van een
maakt. Een moment van onoplettendheid tijdens
sleutel in een draaiend deel van het elektrisch
het gebruik van de kettingzaag kan ervoor zorgen
gereedschap kan persoonlijk letsel veroorzaken.
dat uw kleding of uw lichaam met de ketting in
e) Reik niet te ver. Zorg dat u altijd stevig staat en
contact komt.
in balans blijft. U heeft dan beter controle over het
Houd de kettingzaag altijd met uw rechterhand
elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.
aan het achterste handvat vast en met uw
f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
linkerhand aan het voorste handvat. Als u de
kleding of sierraden. Houd haar, kleding en
kettingzaag omgekeerd vasthoudt, vergroot u de
handschoenen uit de buurt van bewegende
kans op lichamelijk letsel. Doe dit dus noot.
onderdelen. Loszittende kleding, sierraden of lang
Draag een veiligheidsbril en oorbeschermers.
haar kan verstrengeld raken in bewegende
Aanbevolen wordt ook uw hoofd, handen, benen
onderdelen.
Goede beschermende
en voeten te beschermen.
g) Als er inrichtingen zijn voor het afzuigen of
kleding verlaagt de kans op lichamelijk letsel door
verzamelen van stof, zorg er dan voor dat deze
rondvliegende deeltjes of contact met de ketting.
op de juiste manier aangesloten en gebruikt
worden. Het gebruik van
stofverzamelingsapparatuur kan risico's in verband
Gebruik de kettingzaag niet in een boom. Als u
met stof verminderen.
de kettingzaag gebruikt wanneer u in een boom bent
4) Gebruik en verzorging van elektrische
geklommen, loopt u kans op lichamelijk letsel.
gereedschappen
Zorg er altijd voor dat u een stevige voetensteun
a) Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik
hebt en gebruik de kettingzaag alleen wanneer u
het juiste elektrisch gereedschap voor het
op een stabiel, veilig en horizontaal oppervlak
betreffende doeleinde. Het juiste elektrisch
staat. Glibberige of instabiele oppervlakken, zoals
gereedschap levert betere resultaten op en is veiliger
ladders, kunnen ervoor zorgen dat u uw evenwicht
voor het doel waarvoor het ontworpen werd.
verliest en de controle over de kettingzaag verliest.
b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het
Wanneer u een tak afzaagt die onder spanning
niet met de schakelaar aan en uit te zetten is.
staat, moet u oppassen voor de terugvering.
Een elektrisch gereedschap dat niet via de
Wanneer de spanning in de houtvezels wordt
schakelaar te bedienen is, is gevaarlijk en moet
afgelaten, kan de tak u met kracht raken en/of ervoor
gerepareerd worden.
zorgen dat u de controle over de kettingzaag verliest.
NEDERLANDS - 3

   Related Manuals for McCulloch Inline 5258669-01

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: